Ut- en ferslaggen 28-11

Weppers freed 27-11
26 november 2015
SDS 4 falt yn de priis
29 november 2015

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700. 
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!
Graach sels!

Yn Easterein giet alles troch!!

09:00 SDS E4 Scharnegoutum’70 E2  1-7
09:00 SDS D2 SC Bolsward D7  5-2
09:00 SDS E3 SWZ Boso Sneek E7  10-2
10:10 Minileague Minileague  
10:30 SDS C3 Arum/Stormvogels’64 C2  5-5
11:00 SDS C1 Zeerobben C2  0-1
12:00 SDS B1d ONS Boso Sneek B2  0-5
14:30 SDS 3 Zeerobben 4  4-2
09:00 Scharnegoutum E1 SDS E1  6-3
09:15 SWZ BosoF5 SDS F3  7-2
10:30 SWZ Boso E4 SDS E2  
10:30 Frisia MC1 SDS MC1  g.n.t.
10:45 Frisia D3 SDS D1  8-1
12:00 Tzummarum C1 SDS C2  g.n.t.
12:45 LSC 1890 A2 SDS A1  0-2
14:00 Oosterlittens VR1 SDS VR1  g.n.t.
14:30 Oudehaske 1 SDS 1  2-2
14:30 Leovardia 2 SDS 2  5-2
14:30 Ouwe Syl 2 SDS 4  3-2

Aldehaske – SDS 2-2
Yn in ‘neat oan de han’ wedstriid mei SDS 1 dochs noch bliid weze dat it in punt oerhald yn it treffen mei Aldehaske. Yn in yn earste ynstansje gelykopgeande wedstriid skoard nei in kertier spyljen Tsjipke Okkema fanof rjochts in knappe frije traap dy’t oer de warskynlik yts te folle foar syn goal steande keeper giet. Nei dizze 0-1 liet SDS him wat werom sakje en liet it Aldehaske oan de bal dy’t op gjin inkele manier echt gefaarlik wurde koe. De ferdigening sit goed koart op harren tsjinstanners en at der in baltsje troch hinne glipte wie der aktyd Pieter Sytsma noch dy’t attent keepte. Sa waard op it middenfjild gjin romte fuort jun en wiene Dirk-Yde Sjaarda en Jelmer Posthumus gefaarlik by tsjinoanfallen. It wie ta in pear kear ta dat de leste bal net suver genoch wie, mar it wie hjirby wachtsjen op de 0-2. Undanks in oanfallende wiksel by Aldehaske bliuwn de twadde helte it spulbyld it selde, oant de skiedsrjochter miende ek mar syn bydrage oan dizze middei jaan te moatten. In dudlike butenspul sitewaasje werbij de grinsrjochter fan SDS flagge, de spilers efkes ynholden yn ofwachtsjen fan it fluitsje fan de liedsman bliuwn dit ut en skeat de Aldehaske-oanfaller yn de fierste hoeke binnen. In domper want no moast SDS wer mear foarut en koe Aldehaske wer gebruk meitsje fan de beane romte. By in counter fan Aldehaske moast Jacob-Klaas Haitsma oan de needrem luke. Dit barde bij de linker sydline mei noch in SDS-ferdigener yn syn rech. Dochs waard dit sjoen as it underutheljen fan in trochbrutsen spiler. SDS moast mei 10 man fierder en binnen noch gjin 5 minuten nei de reade kaart makke Aldehaske de 2-1 ut in unoersichtelike sitewaasje foar de SDS goal. Hjirnei like de wedstriid spile al prebearre SDS dochs op syk te gean nei de lykmakker. Lokkich genoch gong Aldehaske slordich om mei de kansen dy it krige yn it leste kertier fan de wedstriid, ek hie Pieter Sytsma noch in knappe reding op in skot fan buten de 16. Ek SDS krige noch in beste kans op de 2-2. Dirk-Yde Sjaarda waard frij spile op rjochts syn foarset bedarre bij de mei opkommen Hendrik de Jong, dy draaide bij syn tsjinstanner fuort en skeat mei links op goal werbij de keeper in rebound fuort jaan moast en dy’t krekt net binnen wurke wurde koe troch Grietzen Broersma. Yn de blessuretyd kaam uteinliks dochs noch it fertsjinne puntsje foar SDS. Dirk-Yde kaam oer fanof de linkerkant. Syn foarset hold gang en hichte wertroch dizze prachtich yn de fierste krusing belanne. Yn de leste sekonden dwong Jelmer Posthumus de Aldehaske-keeper noch ta in reding, dit skilde neat as SdS hie de trije punten ek noch mei nei hus nimme kinnen. Al mei al in noch in moai puntsje. Fan de oare kant bin dit wol de wedstriiden wer de punten pakt wurde moatte om ut de degradaasjeplakken te bliuwen.

Leovardia 2 – SDS 2 5-2
SDS 2 moest gisteren naar Leeuwarden om tegen de ongeslagen koploper Leovardia aan te treden. Op een goed kunstveld begonnen we in een 1-4-3-2-1 opstelling.
Een beetje onwennig terwijl de tegenstander het veld gewend is, was het begin voor Leovardia en die kwamen terecht na 15 min op voorsprong, al ging daar een fout van ons aan vooraf. Binnen de minuut een prachtige kunstveld goal, korte snelle pasjes via Willem, Feite en Sjoerd maakt de 1-1.
In de 25e min komt de thuisploeg op 2-1. Op dat moment terecht, ze spelen makkelijker, vinden elkaar moeiteloos en met 2 zeer goede middenvelders stonden we constant onder druk.
In de 11e min 2e helft een eigen goal van ons en dus 3-1.
Daarma creëerden we zo nu en dan redelijke kansen, al bleven zij ook gevaarlijk. In de 41e min maakte Pieter de aansluitingstreffer, 3-2 en met nog 4 min en blessure tijd gingen we vol voor de 3-3.
Helaas in de 44e min maakt Leovardia de 4-2 en in blessuretijd maakt een buitenspelgoal de uitslag nog geflateerder, 5-2.
Een grote uitslag, een beter Leovardia, een terechte winnaar, allemaal waar, maar we hebben de koploper misschien de eerste helft te veel overschat, waardoor ze te makkelijk konden voetballen. Toch een strijdbaar SDS gezien, volgende week de laatste voor de winterstop, uit tegen Nijland!!
Boudewijn


SDS 3 – Zeerobben 4
Nei in healoerke omwrakkseljen rôpen GertJan en Tjeerd yn koar: “” in stapke mear dwaan mannen, it is te slop”. Noch gjin 5 minuten letter stie it 2-0. Wichard mei in effektfolle bal dy’t net te hâlden wie foar de doelman en Klaas van der weg dy’t prachtich ynkopte en der sels fan skrok.
Nei it skoft wiene twa kapbewegingen genôch om twa moaie doelpunten te meitsjen: Robert dus….
De lêste 10 minuten sakke SDS wat werom (trainingsefterstân) en kamen de seunen op 4-2.


L
SC A2 – SDS A1
Onder het toeziend oog van een perfecte regenboog werd de warming up afgewerkt. De intentie waarmee dat gebeurt is soms voorspellend voor de inzet in de wedstrijd. Zoals meestal ging dit ook voor deze wedstrijd weer op. De start van SDS was namelijk echt goed. Remco kreeg bijna de tranen in de ogen van het feit dat alles zo mooi loopt als afgesproken. Bijna, want hij is natuurlijk nog niet op de leeftijd van Foppe. Lourens scoorde vanaf links weer de zo voor hem kenmerkende goal, met als nieuwigheid een mooie stiftje over de keeper. Haptamu completeerde de score door direct daarna de 0-2 tegen de touwen te werken. Hierna zakte het wat in. LSC kreeg wat meer grip op de wedstrijd en SDS moest werkend aan de bak. De mannen die dit uitstekend deden waren Martijn en zeker ook Gerwin. Hij kreeg de laatste weken nogal wat commentaar, maar snoerde zijn criticasters vooral de tweede helft de mond. Inne verliet het veld na een ongelukkig duel, met een dikke blauwe knie. Ook bij LSC ontstonden de nodige blessures. Het veld was dan ook van zo’n dramatische kwaliteit, dat je je af moet vragen of je hier nog verantwoord op kunt voetballen. Na de velden bij GAVC en Terschelling was dit de derde plastic mat waar nauwelijks nog goed voetbal op mogelijk is. Al met al blij met de driepunter!
Tjerk

SDS C1 – Zeerobben C2  0 – 1
Mei in grieperiche Lars en in geblessearde Douwe Jan op ‘e bank moast it hjoed barre tsjin de ouwe seunen ut Harns. It wie al wer twa wike lyn dat we foar it lest balle hiene. Dernei ek net mear traint omdat de trainingsfjilden unbespielbar wiene. In trainingsefterstan soene je sizze, mar der wie de earste helte net folle fan te merken. SDS fuotballe aardich en wie in oantal kearen gefaarlik. Sels in oantal kearen allinich foar de keeper fan Zeerobben, mar de grutte kansen wurden net ofmakke. Sa giene we mei 0 – 0 de rest yn. De twadde helte hiene we foar de wyn dus moast it noch goed komme. Mar sa goed at we de wedstriid begongen, sa min begongen we de twadde helte. Ynset slecht, fuotbal slecht, alles slecht. En dan komt Zeerobben ek noch, ut butenspul posysje, op foarsprong. Geanewei de twadde helte pakke we it wer wat op. We krije noch in pear beste kansen (peal/latte), mar de lykmakker komt net mear. Skande, want at je mei dwaan wolle om de boppeste plakken, moatte je dizze wedstryden winne. Positief punt fan us jongens wie, dat se net mei giene yn it betiiden ferfelende gedrach fan lieding, supporters en spylers fan Zeerobben. Einliks kinne je hjir mar ien ding tsjin dwaan en dat is winne. Jammergenoch ha we dit hjoed neilitten. It is te hopen dat we nye wike wer twa kear traine kinne. It binne noch twa westriiden oan ‘t de winterstop. Nye wike earst tsjin SZW ut Snits en de wike dernei tsjin koprinner Makkum.
Theo
.

SDS C3 – Arum-Stormvogels

Foar de lieders fan C3 is it op it stuit dreech om in wikselskema yn elkoar te setten. Us neie keeper Grietzen hie by B2 noch net safolle spile en mocht de hiele wedstriid meidwaan mar de oare spilers krigen yn disse wedstriid elts deselde banksittiid.

En mei dan moatte je mei 4 wissels (ek noch 2 spilers thus litten) wol efkes in netsjes skema yn elkoar draaie.

Wiskunde wie froeger it leukste fak fan de lieder fan dizze dei en dus kaam taheakke wikselskema tot stân.  

Foar it team wie dit lestich foutbalje omt se net op elkoar yn spyle rekken.
Njonkendat waard de energie net stutsen yn kombinaasjes of rinwurk maar yn it ferbale. 

C3 hie 60 minuten lang gjin poat om op te stean. Der wiene kansen mar dat slagge net en by de tsjinstanner wie it allegear raak. 1e helte 0-3 en nei

25 minuten yn’e twadde helte  0-5  !! En toen moast it noch efkes gebeure.

Binnen 10 minuten (kin ek wat langer west ha) helle C3 de efterstan ien en waard it uteinlik 5-5 mei ek noch kansen op de winnende treffer. Dat hie de stjinstanner ek net ferstinje en dus al mei al een moaie utslach.

Wat in gekke wedstriid !

E1Sneon koe SDS E1 net fan koprinner Skearnegoutum E1 winne.
De earste helte gie aardich lyk op mei prachtige goals oan beide kanten.
De twadde helte wie fuotbaljend foar SDS. Meardere doelpogings bedarren helaas krekt oer of op de latte.
It wie Skearnegoutum dy’t mei gefaarlike counters de goals makken.

It meikommen publyk hat neffens my en moaie wedstriid sjoen.
Herman

Corners en scherpte nekken SDS F3. 

Het is zaterdag 28 november en SDS F3 speelt een uit wedstrijd tegen SWZ Boso Sneek een vereniging waar de teams lager worden ingedeeld zodat ze meer kampioenen kunnen leveren.

Onder prima leiding van de scheidsrechter, die pupillen voetbal echt snapt begon SDS te voetballen en het was gauw duidelijk dat we niet echt scherp waren mede dat SWZ prima voetbalde en eigenlijk 2 maatjes te groot waren.

 

Uit de aanvallen van SWZ die werden verwerkt tot corners werd er niet scherp verdedigd en het resultaat 4 doelpunten uit corners.

Ruststand 5-2 (Daniel en Geert Jan) In de rust moest er ff goed gepraat worden want was de reden de we niet scherp waren? Na de donder preek ging de 2e helft van start en er werd er de eerste 10 minuten lang goed druk gezet en de scherpte was er ook weer! Maar toch kwam de 6-2 weer uit een corner en toen was het gebeurt. Eindstand 7-2. kortom a.s zaterdag hebben we wat recht te zetten tegen Heeg. 

1 moment in de wedstrijd was dat Jarno op de grond werd gegooid met een ippon door een speler van SWZ, Jarno nam het op voor Daniel die uitgescholden werd! 

Groet, 

Dennis

Efkes net balje
It trainingsfjild is fannewike net folle brúkt fanwege iets tefolle rein. It like de Efkes Ballers better ta om it freedtejûn ek mar net te belesten.
En dus moasten de Efkes Ballers besykje harren enerzjy oars kwyt te wurden.
Dat soene se op sneon dwaan seinen se elkoar ta. En toch moast er iets wêze wat harren bine soe. Dat waard de Slachterin. 10 kilometer hurddrave. Der waarden gewoan firueel twa teams makke en beide teams mochten ien draver oanwize.
Hokker twa dat wêze moasten, wie noch in hiel probleem. Se woene allegear graach it team fertsjintwurdigje. 10 kilometer drave dêr hiene se nocht oan…
Mar der wie mar plak foar twa. Nei in hiel soad fiven en seizen waard besletten Wouter H en Bertus P de striid oan gean te litten. Jong tsjin âld, stêd tsjin doarp, skoanheit tsjin skoansoan, van der Eems tsjin Jumbo….
Sneontemoarn 11 oere wie de start en it waard in gelykopgeande striid dêr op de Slachtedyk en yn de Súdhoeke.

en nei sa’n 51 minuten en 15 sekonden wie de “roze” binnen


en nei 51 minuten 22 sekonden de swarte. In moaie, earlike en spannende striid, dy’t past yn de Efkes Baljen tradysje.
Aant