Ut- en ferslaggen 25-9

Seleksjes sneon 25-9
23 september 2010
Weppers snein 26-9
26 september 2010

Mail útslach, in koart ferslach, foto’s, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen

    utslach
9:00 SDS E1 – Nieuweschoot E1  1-9
9:00 SDS E3 – RES E3  8-1
10:00 SDS D3 – TOP’63 D1  (7-tal)  1-11
10:00 SDS E5 – JV Bolsward E6  3-2
9:45 SDS C2 – Langweer C1  4-0
11:30 SDS C1 – Tzummarum C1  16-1
11:15 SDS D2 – Nijland D1  0-7
13:00 SDS 2 – Veenwouden SC 2  1-3
12:30 SDS 3 – QVC 2  5-0
15:00 SDS 1 – Veenwouden SC 1  1-0
15:00 SDS DA2 – Oudega DA1  0-6 ?
17:00 SDS DA1 – Arum DA1  7-0
9:00 Renado/VVI F2 – SDS F2  8-0
9:00 Tzum D2 – SDS D4  2-3
10:15 Blauwhuis F2 – SDS F3  3-5
10:15 JV Bolsward F6 – SDS F4  9-0
10:30 IJVC B1 – SDS B1  2-5
12:00 Frisia A2 – SDS A1  10-0
11:55 Gorredijk E3 – SDS E2  2-5
13:30 LSC 1890 E9 – SDS E4  
14:00 Lemmer 2 – SDS 4  3-2
14:30 CVO 2 – SDS 6  1-5
14:30 Oudehaske 5 – SDS 5  3-2

Dizze oefenwedstryd mist yn boppesteand programma:
11.15 VV Oosterlittens D1 – SDS D1

SDS 1- Veenwouden 1       1-0
SDS helle in fertsjinne oerwinning hawwe wij begrepen. Der wiene kânsen genôch mar it betide doelpunt fan Mark Postma krige gjin ferfolch.

SDS 2 – Veenwouden 2      1-3
Helaas gjin oerwinning fan SDS 2. Jan Simon Jelsma skoarde út in strafskop.

SDS 3 – QVC 2
Wij krije in ferslach fan Geert Dijkstra.
Wedstrijdverslag SDS 3  – QVC 2
Datum:  26 september
Uitslag: 5-0
Toeschouwers:  23,5
Verslag
Bij vlagen zeer goed voetbal en een verdiende overwinning. Met name op het middenveld werd erg goed gecombineerd, hier had QVC geen antwoord op.
Doelpuntenmakers zijn:  Ronny, Christiaan, Gerlof en 2x Pieter.
Wat viel op?
De eensgezindheid bij de leiding in de rust. De vlinders van Christiaan en Hendrik.  Het krukje van Bote.
Man van de wedstrijd
Sjoerd Rispens
Dit ging beter dan vorige week
Het positiespel en het veld groot maken.
Slagzin voor volgende week
Als de ploeg werkt dan blinkt hij.
Met vriendelijke groet,
Geert Dijkstra

Lemmer 2 – SDS 4     3-2
Untefredenheid yn it SDS 4 kamp. Foaral oer de tsjinstanner. Bas de Haan en Johan Delfsma skoarden.

Oudehaske 5 – SDS 5    4-2
In wedstriid mei striid en emoasje. Yn de earste helte wie SDS seker net minder en goeie kânsen wiene it gefolch. Elger Turksma (wêr’t Harm Auke in feteraan bij is ) kopte rekke en Tjeerd Dijkstra woe de skande fan it Clarence Sluier klassemint net oer him hinne ha, dus skoarde hij út in strafskop. In 1-2 foarsprong mei it skoft like der yn te sitten mar binne gjin tiid stie it 3-2. Nei de thé kaam SDS der minder oan te pas. Grutte kânsen fan Oudehaske waarden net benut en in 3-3 siet der oant 10 minuten foar de ein noch yn. It waard úteinlik 4-2.

CVO 2 – SDS 6     1-5
SDS 6 is net te ferslaan, liket it wol. Bram Strubbe, Johan Postma, Sytse HIbma (2) en Pytrik Hiemstra skoarden. Der waard ek in strafskop mist. Troch wa? Sjoch letter.

SDS Da 1 – Arum Da2
Let op de middei en sa no en dan flink wat wetter. Mar al mei al wer in oerwinning fan Da1. Sân doelpunten waarden der makke en de doelpuntemakkers wiene: Jitske (2), Myriam (2), Jildou, Geeske en in e.d.

SDS D2 – Nijland D1
Vandaag de streekderby tegen Nijland een sterke tegenstander want zij hadden hun vorige wedstrijden dik gewonnen terwijl wij al de nodige goals om de oren hebben gehad.
Er werd vandaag weer een stuk beter gespeeld dan vorige week , we konden Nijland het eerste kwartier goed van de goal af houden en creeerden zelfs enkele kansen, toch wist de tegenstander drie keer te scoren.
Een hele verbetering ten aanzien van vorige week toen we met rust al met 9-0 achter stonden.
De tweede helft werd er veel strijd geleverd door de spelers van SDS en de schade bleef beperkt tot zeven tegen goals, de helft minder tegen goals dan de vorige wedstrijd dus als de trend zo door gaat koersen we de volgende wedstrijd af op een gelijk spel of misschien wel onze eerste winst……….
 
Willem

D1 wint Littenseradielcup voor standaard D teams.
 
Na een moeizame wedstrijd met heel veel kansen voor Easterlittens en SDS prijkte er uiteindelijk een voordelige stand voor de zwartbroeken uit het zuiden van de gemeente op het score-bord. Al met al een nuttige oefenwedstrijd nu teams als Wolvega, Sneek WZ en Franeker met de standaardteams op de agenda staan.
 
Tjerk

F3 wint op’e nij mei 5 goals foar !!

Fan te foaren hienen wy tocht dat wy de útslach alfêst wol trochjaan koenen want SDS F3 hat trije kear mei 5-1 wûn. En it like derop dat dat ek dizze kear wer de einstân wurde soe want healwei de twadde helte stie it, jawis 5-1. Mar Blauhûs F2 sette nochris goed oan en it waard úteinlik 5-3.
De earste helte hie F3 foar de wyn en koenen wy mei 4-0 oan de thee. De goals foelen frij maklik en de earste al nei twa minuten. Giel, Gerben twa kear en Sjors makken de goals. De twadde helte wyn tsjin en doe wienen beide ploegen goed yn lykwicht en waard der omraak striden en ek wolris wat skopt en oan elkoar lutsen. Arjen makke de fiifde goal foar SDS.
Kommende wedstriid, oar twa wiken, út tsjin medekoploper Easterlittens.


Gr Karst