Seleksjes sneon 25-9

Weppers freed 24-9
23 september 2010
Ut- en ferslaggen 25-9
23 september 2010

SDS 1 – Veenwouden 1
13.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Hendrik, Tsjipke, Arjan, Mark, Harm, Redmar, Wytze, Andries, Jacob en Jaap.

SDS 2 – Veenwouden 2
11.45 der wêze
13.00 fuotbalje
Jildert, Sytze, Grietzen, Arjen L, Jort, Marten, Bauke, Jelte P., Dennis, Gerrit, Jan Simon, Anne en Willem.

SDS 3 – QVC 2
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Sjoerd van B.,Doede, Christiaan P, Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Bote, Gerlof, Ralph en Ronny.

Lemmer 2 – SDS 4
12.30 fuort
14.00 fuotbalje
Harm Jan, Jelte, Lieuwe J, Johan, Rudy, Bas, Gerlof, Jeroen, Frans Pieter, Pieter en Willem, V.

Oudehaske 5 – SDS 5
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Wichard, Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Christiaan, Aant, Klaas, Boudewijn, Durk, Jacob en Jappie.

CVO 2 – SDS 6
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Bram vB, Ids, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan, Bauke Jan, Johan, Bram S en Peter.

SDS DA2 – Oudega DA1
14.15 der weze
15.00 fuotbalje
Amarins, Anke, Antje, Baukje Wytske, Chrissi, Hotske, Janneke, Janny, Joutsen, Sjoukje, Susan, Tineke en Tsjerkje.