Ut- en ferslaggen 17-11

Seleksjes 17-11
15 november 2012
Weppers snein 18-11
16 november 2012

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700.

Tiid Wedstriden
09:00 SDS D1 – ONS Boso Sneek D2 2-3
09:00 SDS D2 – GAVC D3 22-0
10:15 SDS C1 – Workum C1 6-1
10:30 SDS F3 – Heeg F3 13-0
11:30 SDS E2 – IJVC E2 3-3
11:30 SDS F4 – Heerenveen F10G 0-5
12:00 SDS B1 – MKV’29 B1 2-6
12:30 SDS 4 – Hielpen 3 0-5
14:30 SDS 1 – Kollum 1 2-1
14:30 SDS VR2 – Oudega VR1 2-5
08:45 LSC 1890 E6 – SDS E3 3-4
09:00 Frisia C4 – SDS C2 7-0
09:00 Nijland D1 – SDS D3
09:00 Arum/Stormvogels’64 E3 – SDS E5 8-0
09:45 LSC 1890 F6 – SDS F5 4-1
10:00 Scharnegoutum’70 F2 – SDS F2
10:30 SWZ F3 – SDS F1 2-4
11:30 Joure SC E9 – SDS E4 2-7
12:00 Knickerbockers The 7 – SDS 2 2-2
12:00 Woudsend 3 – SDS 5 2-5
12:15 Delfstrahuizen 2 – SDS 3 3-0
14:30 Frisia A3 – SDS A1 0-2
14:30 Dronrijp VR1 – SDS VR1 3-1

SDS 1 – Kollum 1      2-1
SDS siet de lêste wiken al tsjin in oerwinning oan en hjoed kaam dy dan ta stân. Fertsjinne….. Ynset wie goed mar Kollum wie suver better en dat mei in man minder.
80 minuten lang spile Kollum mei 10 man en dat wie net te sjen oan it spul en oan it oantal kânsen. De foarsten fan Kollum wiene lestich te bespyljen, de ferdigening fan SDS hie de hannen fol en at der in bal trochslibte dan wie dêr Jaap Toering dy’t in twatal sekere doelpunten ta korner ferwurke.
Wat sette SDS dêr tsjinoer?
In doelpunt yn minút 10. Dirk de Jong waard de djipte ynstjoerd, it bûtenspul sinjaal fan de grins waard troch de skeids negearre en neidat Dirk de doelman foarbij wie, waard hij ûnderút helle. It wie binnen de 16, de doelman koe ûnder de brûs en Dirk Yde skoarde de 1-0.
It bleau dêrnei hiel lang spannend. SDS hie muoite de bal yn de ploech te hâlden en it felle Kollum wist betiden it spul te dominearen.
Uteinlik waard it 2-0 trochdat it hurde skot út in frije traap fan Johan Postma troch de hannen fan doelman Weidenaar glide. Mei noch in kertierke te gean bleau it spannend en seker doe’t Kollum yn de 90 ste minút de 2-1 oantekene. Skiedsrjochter Schuring, dy’t prima fluite,  ferhege de spanning troch lang trochspylje te litten mar úteinlik wûn swart-wyt. En dêrmei klopt de lop fan de ljouwerter Krante fan 14 dagen lyn noch altiten: SDS krûpt langsum út it dal en hat it lêste oerdien oan ONT(ah)

The Knickerbockers 7 – SDS 2       2-2
De soad minsken geane nei Grins foar in kastke en komme mei in lampke werom, SDS 2 gie der hinne foar in oerwinning en kaam mei in gelykspul werom. SDS 2 kaam yn de earste helte mei 2-0 foar troch goals fan Anne en Feite en der waard al romte makke yn de kofferbak om de 3 punten mei te nimmen. De twadde helte draaiden de rollen hielendal om. Knickerbockers makke 2 beste goals en it wie (op ‘e nij) oan keeper Sjoerd van Beem te tankjen dat der dochs noch in punt meinaam wurde koe nei Easterein.

Delfstrahuizen 2 – SDS 3     3-0

Met een volledige selectie vertrok sds 3 vroeg in de morgen naar delfstrahuizen.
Een tegenstander die net als sds 3 tot de onderste helft van de ranglijst hoort.
Aangezien sds 3 dit jaar nog geen punt heeft behaald en daar hoog nodig verandering in moet komen
begonnen we erg gemotiveerd en sterk aan de wedstrijd. Na 15 minuten spelen kreeg sds het gevoel
dat hier punten te halen waren en daardoor begonnen we nog beter te spelen, mark p en bote waren heer
en meester op het middenveld en speelden de bal van links naar recht. helaas was het goede voetbal
niet terug te zien in het aantal kansen wat sds kreeg want alleen Mark had een paar afstandschoten.
De tweede helft probeerde sds wat meer druk te zetten waardoor er iets meer ruimte in de achterhoede kwam. Gelukkig kon de goed keepende Stefan en laatste man “vedette” Remco (die de boel achterin goed controleerde) de goal uitsluiten voor delfstrahuizen! echter toen SDS op zijn best was scoorde delfstrahuizen in de 70e minuut met wat geluk. Alle kopjes begonnen
te hangen bij SDS, de motivatie en wil om te winnen was weg. we konden de bal niet langer dan een minuut in de ploeg houden en zo viel dan ook de 2-0 en 3-0 in korte tijd. Om maar te zwijgen over de scheidsrechter van delfstrahuizen “hoezo thuisfluiter”…
volgende week nieuwe ronden nieuwe kansen!!!!!
Pytrik Hiemstra

Hielpen 3 – SDS 4      5-0
Ek bij dizze wedstriid gjin doelpuntenmakkers oan SDS side. De gielgrienen skoarden wol 5 kear. Mar miskien is der wol mear te fertellen oer dizze wedstriid. Wij heare it graach.

Woudsend 3 – SDS 5        2-5
Bij it skoft wie it 2-0. Wierskynlik nei wat omsettingen yn it skoft kaam it allegear noch goed. Der waard 5 kear skoord. Troch Peter, Ype, Ronny (2x) en Gert Jan (penalty).

Dronryp Vr1 – SDS Vr1      3-1
De útslach wie al gau bekend yn Easterein troch in twitterjende âld SDS-er Tsjalling Sikma. De bysûnderheden: in prima skiedsrjochter (dat mei ek wolris sein wurde) en in benutte strafskop troch Tarina Veenje.

Ferslach: somstiiden slagget it en som tiiden net
we ha sneon ferlen mei 3 tsijn 1.it lei em dizze keer net oan de inset fan de froulje .
de inset wie goed we ha hiel lang de nul halde kinnen,we ha sels kansen genoch hân mar se foelen er net in.
en dat makket it dat je er moedeloos fan wurde je best dwaan en dan net ta scoren komme ,it lei em dizze keer net oan de skiedsrjochter dizze man hat een goeie wedstriid fluite .
we kriigen de twadde helte noch een penalty troch dat jildou en de keeper fan dronrijp mekoar rekken en de skiedsrjochter em foar ûs op de stip lei .
tarina mocht em nimme en makke dizze.
 
groetnis feike en pieter

SDS Vr2 – Oudega Vr1     2-5
Tagelyk mei it earste, sa no en dan wat jûchhei en 7 doelpunten. Wa’t skoard hawwe. Wij soene it net witte en soene it wol witte wolle.
Doelpuntenmaksters wiene Dagmar en Nyncke

SDS C1 – Workum C1 6-1
We begonnen redelijk goed maar moeste wat wennen aan de opstelling 3-4-3. Maar naar ongeveer 25 minuten hadden we echt een goeie aanval en Gerwin tikt de bal tussen de palen. Even later schiet Matthijs van afstand onderkant de goal. We gingen de rust in met 2-0. Na de rust scoorde Piter al redelijk snel de 3-0 we speelden zeer goed, en hadden goed positiespel. yward had de hele tijd goeie voorzetten van de rechterkant maar daar werd niet veel mee gedaan.   Habtamu speelde zichzelf goed vrij en maakt daaruit de 4-0. Op dat moment ging makkum beter voetballen en wij werden minder. Workum kwam er heel goed uit met een counter en scoorde de 4-1. We kwamen terug en Piter scoort vanuit een moeilijk een prachtige 5-1. Toen kwam yward weer met een goeie voorzet op Habtamu, hij neemt de bal goed aan en kan hem dan makkelijk binnen tikken.
Matthijs

SDS D2 – GAVC 22 – 0  
Als de keeper meer scoort dan dat hij ballen tegen hoeft te houden is er iets bijzonders aan de hand. Dat klopte vandaag. Bote maakte via twee penalties even zovele goals. Het was slechts een elfde deel van de totale productie die uiteindelijk bleef steken op 22. Mooi verdeeld over de beide helften. Waarom zoveel? Omdat d2 bleef voetballen. Het leek even alsof iedereen wilde scoren, maar na een donderpreek hierover werd het weer beter. Sietze blonk vandaag uit in zijn combinaties. Wessel was fel en scoorde zoveel goals dat ze daar thuis voor de rest van het jaar elke dag pizza kunnen eten. Dirk kapte en draaide alsof hij in ‘so you think you can dance?’ meedeed. Allemaal even effectief. Dat iedereen het ook nog sneu voor de tegenstander vond typeert dit ploegje. Geheime wapen: voorbeeldtraining van Tjipke en Boudewijn op vrijdagavond voor de trainers en leiders waarin D2 acteerde. 
Tjerk

SDS F3 – Heeg F3
De mannen stiene wer fris oan’e start yn Easterein tsjin Heeg F3. Oerspylje wie it credo foar dizze wedstriid, en dat diene we ek goed. Binnen 30 seconden lei de earste bal yn it net troch Durk. It like derop wer in herhaling van foarich wike te wurden. Nei 5-0 wie it oerspyljen gebeurd en wie der gjin halden mear oan foar Heeg. Reststan 7-0. Yn’e rest nochris goed op de mannen yn praten, it fuotbal oer de flanken en dan foar sette op de goal. Dit gebeurde 8-0. Dernei noch 5 derbij mei noch in prachtich ôfstandsskot fan Jens yn’e krúsing. Einstân 13-0. It kampioenskip mei ús no eins net mear ûntrinne mar Blauhûs hat 1 wedstryd minder mar noch alles wûn. Nije wike frij en op 1-12-2012 de kampioenswedstryd yn en tsjin Blauhûs! De kommende 2 wiken noch mar efkes goed traine en dan geane we derfoar!

Folkert&Rein

LSC F6 – SDS F5        4-1 
Undanks it ferlies fan F5 wiene de lieders toch wol tefreden oer de wedstriid. Soms binne we yn de earste helte nog net hielendal wekker, mar de heren en dames wiene no wol fuort skerp. Foaral us froulike ferdedigers Marrit en Mare mei Jorrit dogge is geweldig, mar koene ek net foarkomme dat we mei rest toch 3-0 efter stiene.
De fleur siet der undanks de stand en de kjeld yn de twadde helte nog steeds yn en waard nog better toen Sybrand de 3-1 yn de boeken sette.
De oerwinning fan de Snitsers kwam fierder net mear yn gefaar en se makken der sels nog 4-1 fan.
Spitich genoch gjin punten dus foar de “superboeren” fan F5!  
Groeten,  
Liesbeth