Seleksjes 17-11

Weppers freed 16-11
15 november 2012
Ut- en ferslaggen 17-11
16 november 2012

SDS 1 -Kollum 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Johan, Arjan, Jelmer, Dirk-Yde, Redmar, Jaap,
Flagger: Klaas Pompstra

Knickerbockers 7 – SDS 2 
09.45: der wêze
12.00: fuotbalje
Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Sytse K, Anne, Jort, Willem, Henk en Sjoerd R.
Grinsrjochter: Robert Sijbesma
Riders: Flisijn, Hoekstra, Dijkstra, De Jong

Delfstrahuizen 2 – SDS 3
10.45: der wêze
12.15: fuotbalje
Tseard, Remon, Remco, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H., Pytrik, Stefan, Jan, Bote, Ralph, Gerlof Jan.
Riders: Bote, Pytrik, Jan Hendrik

SDS 4 – Hielpen 3
11.45: der wêze
12.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelmer, Steffen, Jelle D, Broer Jacob, Gert Jan, Jelle de J, Thomas, Jan, Eeltje, Wouter-Jan, Doede, Peter, Tseard V, Bart

Wâldsein 3 – SDS 5
10.40: der wêze
12.00: fuotbalje
Lieuwe, Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan Hi, , Christiaan, Robert H., Lieuwe M., Hans, Peter, Ype, Pieter L., Ronny en Manolito