Twa skoreboerden yn Nijlân?

Opstellingen Nijlân 1 – SDS 1
8 oktober 2004
Utslaggen 9-10-2004
9 oktober 2004

Sneontemoarn”de Skoalleseize”

De man dy’t it skoreboerrd byhâldt yn Nijlân hie oan it begjin fan dit seizoen sein: ik hâldt allinne mar winstpartijen fan Nijlân by. Elkenien wit dat dizze man syn wurdt hâldt. It bestjoer fan Nijân krige it dizze wike dochs wol wat Spaanske benaud, want my SDS as gasten sneon iw it hast wol wist dat Nijlân wol ferliest.
Fannacht is der in oplossing betocht. It skoreboerd fan SDS moast ek mar yn Nijlân stean. Kin se dêr de eigen skore op byhâlde.

Harm Bergsma koe him fan e moarn net ferskûlje efter it boerd. Hy moast gelyk oan de bak, want ek de middenstip wie fuorthelle.

Hy moast tefreden konstateare dat de kantine der noch stiet. Want mei in de Mande dy’t yn de ferbouwing leit, hie ek dat in probleem wurde kind.