Opstellingen Nijlân 1 – SDS 1

Lieder Anne Brouwer bedrige!
8 oktober 2004
Twa skoreboerden yn Nijlân?
9 oktober 2004

Hjir binne sy dan. De fermoedelijke opstellingen fan Nijlân en SDS moarn. Der is neat sa feroarlik as in fuotbaltrainer, mar nim mar fan ús oan dat dizze opstellingen seker foar 90% seker binne.

Opstelling Nijlân 1:
                      
                     Marten van der Kamp

Hein Damstra      Ate de Boer      Wolter van Erkelens
                            Remko Sybrandy 
                      
                               Johan Eppinga
Ulbe Osinga         Gert Koolmoes         Elmer Woudstra

     Wieger Boonstra               Douwe Posthuma

Opstelling SDS 1:

                          Marten,

Kees             Floris                           Wichard
              Jacob Klaas of Feite

Tjipke-Klaas             Gert Jan                 Harm

Dirk-Yde               Hendrik                   Robert

Bank:
Trainer: Lyckle Bleekveld
Lieder: Anne Brouwer (mei security fansels)
Wikselspilers: Jeroen, Skelte en Jacob Klaas of Feite.