Tom hat in broerke!!

Wepperkes -tiisdei-
2 november 2004
Wepperkes -woansdei-
3 november 2004Tom Wijnia hat hjoed in lyts broerke krigen en syn âlden Richt en Willem hjirmei in soan.Yn it sikehûs fan Snits is Richt fanmiddei befallen fan in jonkje. Lytse Pieter kaam troch middel fan in keizersnee op ‘e wrâld. Hy is 6 wiken te betiid berne. Hy is hjirmei moai op ‘e tiid en liket hjirmei al mear op syn mem as op syn heit. Hy is ek noch net sa swier dat dêrmei liket der ek net op syn heit. Mem en soan meitsje it nei omstânnichheden goed. Pieter sil noch al in skoftke yn it sikehûs bliuwe moatte om goed te groeien. Hy leit no yn de couweuse. Syn mem sil as alles goed giet noch in wike yn Snits lizze. Tom rêdt him wol mei heit.

Richt en Pieter
keamer 270
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Snits