Tinus Hoekstra is stoarn

Weppers tiisdei 4-11
3 november 2014
Stilstean bij en werom sjen op……
5 november 2014Hjoed krigen wy it tryste berjocht dat ús âld-foarsitter en erelid Tinus Hoekstra stoarn is.
Ús meilibben giet út nei Tiny en de bêrn.
Gelegenheid ta kondoleren is der sneontemoarn fanôf 9.45 yn Reahûs wêrnei om 10.30 de routsjinst plakfine sil.
Dêrnei sil Tinus yn Easterein ta hôf brocht wurde.

It bestjoer


P.s. Op útdrukkelijk fersyk fan de famylje sil de ledengearkomst fan SDS moarn al trochgean.
Op de ledengearkomst sil stil stien wurde by it ferstjêrren fan Tinus.
Op útdrukkelyk fersyk wurdt der sneon ek fuotballe. “Tinus hie in hekel oan wedstriden dy ’t ôflast wurde”
Der sil sneon bûten gjin muzyk draaid wurde en der is gjin draaiend rad.


Letter mear hjiroer!