Tige tank!

Lifterkes -sneon-
30 december 2005
Nijjiers-wepperkes
31 december 2005

Wy as webmasters fan SDS bine tige bliid dat wy ek yn 2005 wer in soad besikers hân hawwe op ús webside. Wêr ’t wy yn 2004 sa ’n 85.000 besikers hân hawwe, sitte wy yn 2005 op sa ’n 155.000 besikers. Dit is foar ús net te begripen. Fansels hawwe wy in soad oan de webside dien dit jier mar wy kinne dit net dwaan sûnder jim ynbring. Wy wolle dan ek inkelde minsken efkes tank sizze foar harren help. Dit binne se:

*Feike Jorritsma
foar syn nijtsjes en foto’s en stikjes fan de Skoalleseize.

*Anco Elgersma
foar syn foto’s, nijtsjes en stikjes.

*Durk Okkema en Gerlof-Jan Hofstra
foar it mailen fan de seleksjes op tongersdeitejûn.

*Marco Hoekstra
foar de stikjes, nijsgjirrichheden en seleksjes fan SDS A1.

*Dirk-Yde Sjaarda
foar syn ideetsjes en stikjes fan SDS 2(futsal).

*Marcel Frankena
foar syn bijdrages fan SDS 1.

*Jan(Voetbalnoord)
foar syn sifers.

*Hendrik Eringa
foar syn mopkes.

*Sjouke Walinga(webmaster ONT)
foar syn nijtsjes.

*Henk Bootsma
foar syn skitterende foto’s.

*Klaas Pompstra
foar syn entoesjaste ferslagen fan SDS C1 en foar syn statistiken.

*Wichard Deinum
foar syn entoesjaste ferhalen oer SDS 3.

*Menno Elzinga en co.
foar de nijtsjes dy ’t wy brûke fan harren webside: 
www.versuiteigenoven.nl.

*Rudy Dijkstra en co.
foar de nijtsjes dy ’t wy brûke fan harren webside:
www.sabetocht.nl

*Dirk de Jong(en de rest fan de famylje De Jong)
foar harren filmkes en oare nijtsjes.

*Sicco Scheltema ús jongste korresondint
foar syn opmerkingen en oanfullingen


en fansels eltsenien dy ’t wy noch ferjitten binne!!!

Wy hoopje ek yn 2006 wer in soad aardige stikjes fan jim allegear te krijen.