Nijjiers-wepperkes

Tige tank!
31 december 2005
De lêste lifterkes foar de race
1 januari 2006

Wy as webmasters fan SDS (Aant en Willem) winskje jim (ek út namme fan SDS) allegear in lokkich, sûn en superbest


Kafé Bergsma
It kafé yn Easterein is net mear fan Jan en Corrie Bergsma. Wy koenen yn de Ljouwerter Krante lêze dat foar de rest alles by it âlde bliuwe sil. Wy hoopje dan ek noch faak genietsje te kinnen fan dit plaatsje en winskje Jan en Corrie alle goeds ta!


(Mei tank oan Henk Bootsma foar de moaie foto)

Nijjiersgroet fan Sibe

It begjint Best
George Best Night information (Image: George Best)
It nije jier begjint Best. Jûn is op BBC 2 de hiele jûn George Best te sjen. Ûnder oare komme de Best goals en de EC 1 winst fan Manchester United tsjin Benfica fan 1968 oan bod. Stel de fideo dus mar yn.
Hjir it programma fan jûn:

9:00 pm

The Best Thing

Players, managers, supporters and those who knew Best close up contribute to this intimate portrait of George, made to mark his 50th birthday and the opening programme in George Best Night. [AD]

9:50 pm

Ten of the Best

Fans select their favourite George Best goal.

10:00 pm

Parkinson Meets Best

The classic Parkinson interview with George from 1996 in which the two discuss his time at Manchester United, his drinking and gambling, the period in prison and his attraction to beautiful women.

10:30 pm

There’s Only One Manchester United

Passionate United fan James Nesbitt presents a celebration of 100 years of Manchester United, through the men and matches that have made them arguably the most famous football club in the world. [S]

The Best Match

11:30 pm


Foar de lifters
Wij winskje alle lifters in lokkich Nowy Rok. Hâldt de kop der goed bij, nim gjin wodka oan fan frjemden want de Poalske pylsje jout boetes net allinne oan in beskonden rider mar ek at in beskonden passasjier op de foarbank sit. 

Sneuvele yn it âldjiersgeweld
It boarstbyld fan de Freule op de Terp yn Wommels is fannacht sneuvele. It byld is mei geweld omtreaun en yn twa stikken útienfallen. Tryste lju dy’t soks dogge.

Ien jannewaris nei in grut feest

(mei tank oan Hessel Hofstra)

Friesch Dagblad jieroersjoch
Wij binne bliid mei in oantal FD lêzers. De famylje de Jong fan de Streek is der ien fan. Sa meitsje sij ús opmerksum op fermeldingen oer SDS yn dit blêd.
Yn maaie is der in fermelding en tusken al it grutte sportnijs yn ek yn oktober tidens de Fryske dei.

Weromsjen
Dat dogge wij allegear oan de ein fan in jier. Ek de keatsferiening fan Easterein sjocht werom. At jim meisjen wolle dan kin dat hjir.

Aldjiersfuotbal
It wiene sneon allegear wer sportive lju yn de sporthal. De hiele middei wie der wer it tradisjoniel fuotbaltoernooi foar de ferskate groepen. It iepen 1 1/2 jier oerke levere 16 dielnimmers op.
Winners waarden: Harm,Tjeerd, Piter, Jelmer en Aant.

Hawwe jim noch nijs? Mail it nei info@vv-sds.nl!