Teamyndielingen JO15

Weppers tiisdei 27-6
27 juni 2017
SDS – FC Dordrecht op sneon 5 augustus
28 juni 2017

Ferline wike hienen jim de teamyndielingen fan de measte jeugdteams al krigen, mar noch net dy fan JO15. Om ’t der gjin kompetysje komt foar de JO14 moast dizze teamyndieling noch wat oanpast wurde.
By de JO15 komme ek jongens fan vv Nijland. Dizze komme mei syn allen yn ien team mei in stikmannich SDS’ers.
De JO15-1 en JO15-2 komme út yn de 3e-Klasse en de JO15-3 yn de 4e-Klasse.

JO15-1
Roan Lichthart
Steijn Groothof
Bauke Reijnhoudt
Wessel Wijnja
Sietse Pieter Boer, de
Rick Lijklema
Jente Schraa
Olaf Lelyveld, van
Jasper Abma
Remi Bootsma
Jelmer Dijkstra
Tiemen Groot, de
Jens Hiemstra
Rico Kupers
JO15-2
Anne Klaas Bootsma
Wout Kamstra
Niels Janssen
Tiemen Bergmans
Rutger Sijbesma
Gerbrand Kramer
Jelmer Brouwer
Haije Hylkema
Tjerk Andringa
Ate Schaap
Niels Hiemstra
Sjirk jetse Vellinga
Redmar Wiersma
Redmer Stegenga
JO15-3
Thiadmer Agricola
Jelte Spoelstra
Joop Altenburg
Thomas Oane Nijdam
Pieter Wijnia
Sije Schaar, van der
Roy Dylan Frankena
Lennert Schraa Nijland
Rutger Veenstra Nijland
Pieter Breeuwsma Nijland
Jetse Hofstra Nijland
Wilco Bonnema Nijland
Jarno van der Wal Nijland
Tim Sweering Nijland