Teamyndielingen jeugd en Vr.1 2019-2020

Weppers woansdei 5-6-2019
5 juni 2019
Weppers snein 9-6
9 juni 2019

Hjirûnder kinne jim de teamyndielingen foar de jeugd fine. Lykas alle jierren is it wer in hiele puzzel west. Mei help fan vv Nijland binne wy der út kaam en úteinlik aardich tefreden oer de útkomst. Je kinne it nea elkenien nei de sin meitsje, mar wy tinke dat wy sa in hiel ein kommen binne.
By de teamyndielingen is der safolle mooglike hannele nei de nijste rjochtlinen fan de KNVB. Dat betsjut safolle mooglik op leeftiid yn te dielen en minder op kwaliteit. Utsûnderingen dêr litten.
Dêrneist sjocht de KNVB it leafst dat famkes sa lang mooglik mei de jongens fuotbalje.

De kompetysjes yn KNVB-Noord sille dit jier neffens in algoritme yndield wurde. Dat betsjut dat alle rissultaten fan alle spilers fan de ôfrûne jierren yn in grutte kompjoeter sitte en dat de nije kompetysjes yndield wurde nei oanlieding fan de rissultaten fan dy spilers yn it nije betreffende team. It idee is dat sa elkenien op syn eigen nivo goed yndield is.

De trainers en leiders moatte by in stik of wat teams noch oansteld wurde.

Hjirûnder de teamyndielingen sa ’t it no liket. Sa ’t jim sjogge is it by inkelde teams noch wat krap. As jim noch lju witte dy ’t wol fuotbalje wolle, meitsje se enthousiast om by SDS fuotbaljen te kommen!

De teamyndielingen fan de mannen (senioaren) binne al rûn, mar wurde tiisdei noch efkes bepraten en komme dêrnei op de webside.
Dy fan de Vr.1 steane hjirûnder ek:

SDS Vr.1

Marjo Groothof
Gerry Edou Mollema
Hester  Kingma
Richtsje Strikwerda
Seriette Strikwerda
Dina Zwaagstra
Sieta Tessemaker
Jeska Terpstra
Femke Terpstra
Alissa Veenje
Kirsten Hiemstra
Elske Galema
Sietske Okkema
Marrit Hiemstra
Benthe Okkema
Esther  van der Eems
Jildou Sweering

MO19-1

Fenna de Boer
Froukje Altenburg
Nynke van der Eems
Marit Tineke Albada
Petra Koopmans
Hedwich Pater
Femke Heeringa
Emma Walstra
Evy Bouma
Anieke Koenen
Renske Walstra
Silke Tolsma
Minke Hoekstra

JO19-1

Wessel Schraa
Hendrik van der Eems
Kent van der Schaar
Sjoerd de Boer
Sietze Marten Stoffelsma
Mark Klijnsma
Eeltsje Bootsma
Stan Korbach
Wiltsje Aardema
Tjitse Postma
Kevin den Haan
Anco Bervoets
Douwe-Jan Vellinga
Tjerk Ebbinge
Luka van der Weg

JO19-2

Bartle Postma
Aiso Agricola
Dirk Breeuwsma
Stijn Schildkamp
Eljer Wiersma
Jeffrey van der Werf
Jorrit Engelsma
Gerben Gerbrandij
Menno Brunia
Halbe Willem Overal
Tom Wijnia
Michael van der Weg
Ruerd Andringa
Michiel Zuidema

JO17-1

Wessel Wijnja
Sietse Pieter de Boer
Remi Bootsma
Wout Kamstra
Anne Klaas Bootsma
Schraa, Lennert
Niels Janssen
Pieter Breeuwsma
Tiemen Bergmans
Rutger Sijbesma
Hofstra, Jetse
Gerbrand Kramer
Jelmer Brouwer
Jens Hiemstra

JO17-2

Ruben Fennema
Steijn Groothof
Tim Sweering
Jente Schraa
Olaf van Lelyveld
Jasper Abma
Moustafa Ali
Jelmer Dijkstra
Jelte Spoelstra
Rico Kupers
Joop Altenburg
Thomas Oane Nijdam
Pieter Wijnia
Tymen de Groot
Sije van der Schaar

MO15-1

Mare Diever
Berber Visser
Grace Odier
Doutsen Porte
Larissa Eupper
Judith van der Weerdt
Lisa Koenen
Minke Postma
Menna van der Woude
Rixt van der Schaar
Prajita Chhetri
Aukje van Lelyveld
Femke Breeuwsma
Fenna Sweering
Dena Walstra
Corry Ymkje Altenburg
Noor van der Ende

JO15-1

Tjerk Andringa
Redmer Stegenga
Ate Schaap
Niels Hiemstra
Jesmer Zonnenberg
Gjelt Kempe
Sjirk-Jetse Vellinga
Niels van Lelyveld
Redmer Wiersma
Wessel Zijlstra
Tobias Jellema
Pieter van der Valk
Jurjen Sikkes
Milan van der Weg

JO15-2

Timen de Boer
Jesper Paauw
Tiemen Groothof
Raymond Terpstra
Niels Terpstra
Bartele Bouma
Yke Gaastra
Jelmer Abels
Mohamad Baghdadi
Ridzert Veldman
Nouri Ali
Jorrit van der Velde
Jesse Fennema
Jildert Hiemstra
Jochem Postma
Abdul Karim Baghdadi
Sybo Wiersma

JO13-1

Johan Gaastra
Philip Eupper
Jorrit Stap
Luuk Meijer
Pieter Bouma
Jelle Tiede Vellinga
Sietze Bouma
Auck Dijkstra
Jesse Hoitema
Tygo Zijlstra
Wouter Boschma
Tsjalling Bouma
Jort Hiemstra
Jorn Hiemstra
Mohammad Dahir

JO13-2

D. Sijbesma
Sanne Hiemstra
Joop Groenveld
Jelmer de Boer
Sikke van Kapeijne
Rowan Baarda
Sjoerd Andringa
Sjoerd Galema
Sander Zijlstra
Pieter Wiersma
Tim van Hiel
Rients Klein Swormink
Sytze Bouma
Romke Boonstra
Teunis Ynema

JO12-1

Ibrahim Dahir
Geert-Jan Diever
Sander Velzen
Wiebren Tjitte Tamminga
Henk jan Nijdam
Jarno van der Weij
Daniel Jochum Veenstra
Mohammad Ali
Marijn de Groot
Faethon Koussios
Sibrand Stremler
Thymen Bootsma

JO11-1

Eelke van der Meer
Lars Steehouwer
Wytse Johannes Breeuwsma
Niek de Haan
Sven de Haan
Evan de Jong
Tsjeard Witteveen
Jerryd Schram
Reinder Bootsma
Sander Vriesema
Hessel Abels

JO10-1

Asrom Tesfamichael
Hille v.d. Valk
Rudmer Jesse Joustra
Yorick Visser
Zenn Hoitinga
Julian Jellema
Sjoerd Breeuwsma
Fimme de Boer
Dinand Akkerman

JO9-1

Steffen Schram
Anish Chhetri
Rutmer Jellema
Marc Hoekstra
Amarins Bouma
Willemijn Mourits
Sybrecht Overal
Omar Baghdadi
Thymen Santema

JO8-1

Tymen Bults
Finn Wagenaar
Martijn Smit
Desley-Jay Koster
Melle Terpstra
Jelke Sijbesma
Tymen Stenekes
Jens Steehouwer