Superspits wol yn it twadde

It kin frieze, it kin taaie
16 oktober 2003
SDS 1 seal wurket oan it doelsaldo
16 oktober 2003

Der wurdt om raak skoart yn it earste, dit sint em mar min fansels, of soe dit de reden net wêze dat er by de lieder komt om te freegjen at er yn it twadde balje mei. It is wol sa dat syn grutte foarbyld ek yn it twadde hersteld. Yn elts gefal is it sa dat de lieder hjir fan skrok en sear fereard wie mei dit oanbod, it komt net eltse dei foar dat ien sich oanbied die folge wurd troch de top fan it amateurfuotbal fan fryslân. Jim ha wol yn de gaten dat we noch gjin namme neame kinne mar yn it bûtenlân is hy bekint as Hank Dion.