Seleksje SDS Vr.1 en tariedingsprogramma

EK weppers diel 2
30 juni 2021
Stân SDS EK-league 3 july
3 juli 2021

De nije trainer fan Vr.1 Johan Wittermans en syn assistent Richard de Greef hawwe de wyn der aardich ûnder by Vr.1 en hawwe de seleksje foar folgend seizoen al klear en ek de aginda foar it tariedingsprogramma op it nije seizoen.
It sjocht der allegear sa út:

Seleksje SDS Vr.1:
 1. Marit Albada
  2. Wybrig Anna Bruinsma
  3. Evie Bouma
  4. Janieke Dijkstra
  5. Larissa  Eupper
  6. Elske Galema
  7. Marrit  Hiemstra
  8. Kirsten Hiemstra
  9. Minke Hoekstra
  10. Hester Kingma
  11. Petra Koopmans
  12. Gerry-Edou Mollema
  13. Minke Postma
  14. Seriette Strikwerda
  15. Richtsje Strikwerda
  16. Jildou Sweering
  17. Fenna Sweering
  18. Femke Terpstra
  19. Sieta Tessemaker
  20. Lysanne Wiersma

  Voorbereidingsprogramma Dames vv SDS
  Maandag 9 aug training
  Woensdag 11 aug. Freule Wommels vrij
  Zaterdag 14 aug training + bespreking komend seizoen
  Maandag 16 aug training
  Woensdag 18 aug training
  Zaterdag 21 aug oefenwedstrijd
  Maandag 23 aug training
  Woensdag 25 aug training
  Zaterdag 28 aug oefenwedstrijd
  Maandag 30 aug training
  Woensdag 1 sept training
  Zaterdag  4 – 11 – 18 september  BekerwedstrijdenTrainingstijden
  maandag en woensdag van 20.00 uur tot 21.15  uur