Stân SDS EK-League 28 juny

Stân SDS EK-League 27 juny
27 juni 2021
Stân SDS EK-League 29 juny
29 juni 2021

It sil gjin ferrassing foar jim wêze dat Klaas-Bouke Faber noch altiten boppe-aon stiet yn de SDS EK-League. Hy hat it gatsje mei de nûmers twa sels 5 puntsjes grutter meitsje kinnen.

Anne, Lolke, Wiebe, Tom en Pieter wienen de ienigen dy’t de útploech op winst hienen op it foarsisformulier foar de wedstriid Nederlân – Tsjechië. Wy gean der mar fanút dat sy dit hienen om ’t sy tochten dat Nederlân net earste wurde soe yn de poule…….. Sy pakke allegear 5 punten.

Aant en Lieuwe-Jan hienen by België – Portugal it folle fertrouen yn de Belgen en hienen beide mei 1-0 10 punten te pakken.

Der is net ien dy’t foarsein hie dat sawol België as Tsjechië yn de kwartfinale komme soe. Sels Klaas-Bouke Faber net. Mei hjirtroch is der net in hiel soad oan de stân feroare.
Utsein Pieter kamstra en Anne Jan Hallema dan…… Pieter stie 8e en is no 33e. Anne Jan hallema hat in skoft boppe-oan stien, mar kin no de st6an hast better op de kop h6alde. Hy sakket fan it 22e nei it 45e plak.
Moarntemoarn sille wy sjen hoe as it dan liket.

Stân âlde stân
1 1 Klaas-Bouke Faber Wommels 690
2 2 Douwe Posthuma Snits 615
3 3 Robert Terpstra Skylge 615
4 4 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 610
5 5 Jan en Simon van der Vaart Spannum 605
6 6 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 605
7 9 Willem Wijnia Wommels 605
8 7 Jelmer Posthumus Wommels 600
9 13 Lieuwe-Jan Yntema Swol 595
10 14 Lolke Hofstra Wommels 595
11 11 Johan Delfsma Wommels 590
12 12 Jort Elferink Skylge 590
13 18 Tom Wijnia Wommels 590
14 10 Brent Overal Easterein 585
15 15 Frans-Pyter Terpstra Wommels 585
16 16 Hendrik Engbrenghof Wommels 585
17 19 Hessel Hek Skylge 580
18 17 Mark Klijnsma Wommels 580
19 21 Aant Hofstra Wommels 575
20 20 Auke Eringa Wommels 570
21 24 Pieter Sijtsma Wommels 565
22 26 Bas Postma Skylge 560
23 23 Eeltje Postma Wommels 560
24 27 Margit Cnossen Spannum 560
25 28 Okke van der Kamp Aldegea SWF 560
26 25 Sjoerd de Boer Wommels 560
27 33 Appie Posthumus Wommels 550
28 29 Bas van der Weij Easterein 550
29 30 Dirk en Mika Easterein 550
30 31 Hendrik de Jong Wommels 550
31 37 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 550
32 32 Jurjen Eringa Rien 550
33 8 Pieter Kamstra Easterein 550
34 36 Seriette Strikwerda Spannum 550
35 34 Grietzen Broersma Leeuwarden 545
36 35 Jildert van der Werf Wommels 545
37 38 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 540
38 39 Rick Hendriks Easterein 535
39 40 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 535
40 41 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 535
41 45 Anne Stenekes Wommels 530
42 42 Hessel Yntema Jellum 530
43 44 Samme Overal Skylge 530
44 46 Jesse van der Weide Wommels 515
45 22 Anne Jan Hallema Wommels 510
46 47 Jaap Toering Wommels 505
47 49 Larson Hek Skylge 505
48 51 Pieter Wijnia Wommels 505
49 48 Jelle Wiersma Wommels 500
50 50 Trienus de Jong Wommels 500
51 43 Bote Strikwerda Wommels 475
52 52 Ate Feike de Boer Wommels 470
53 53 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 465
54 54 Sjoerd van Beem Wommels 465