Stân SDS EK-League 23 juny

Stân SDS EK-League 22 juny
22 juni 2021
Stân SDS EK-League 24 juny
24 juni 2021

Nei juster is der net folle feroare. Robert Terpstra stiet noch altiten boppe-oan. Ynmiddels binne der al wol 4 nûmers 2.

Der binne hjoed mar twa dy ’t Dútslân net fan Hongarije winnen sjogge. ‘Er gaat niets boven Polen’ fan Hendrik Eringa giet foar in ferrassende 1-2. Ate Feike de Boer giet foar de 1-1.

Allinnich Jan & Simon van der Vaart, Anne Jan Hallema, Sjoerd van Beem en Jort Elferink sjogge Portugal hjoed fan Frankryk winnen. De rest giet foar in lykspul of winst foar de Fransen.

Moarn hoopje wy in bytsje op tiid mei de nijste stân te kommen.
Freed krije wy dan de earste offisjele stân nei de earste ronde mei de teams dy ’t trochgean nei de 1/8e finales. It kin samar sa wêze dat dan de hiele stân oer de kop giet.

1 Robert Terpstra Skylge 135
2 Anne Jan Hallema Wommels 125
3 Bas Postma Skylge 125
4 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 125
5 Jan en Simon van der Vaart Spannum 125
6 Hendrik Engbrenghof Wommels 120
7 Klaas-Bouke Faber Wommels 120
8 Jelmer Posthumus Wommels 120
9 Bote Strikwerda Wommels 115
10 Hendrik de Jong Wommels 115
11 Aant Hofstra Wommels 110
12 Willem Wijnia Wommels 110
13 Frans-Pyter Terpstra Wommels 110
14 Jurjen Eringa Rien 110
15 Dirk en Mika Easterein 110
16 Seriette Strikwerda Spannum 105
17 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 105
18 Johan Delfsma Wommels 105
19 Rick Hendriks Easterein 105
20 Jildert van der Werf Wommels 105
21 Brent Overal Easterein 105
22 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 105
23 Ate Feike de Boer Wommels 100
24 Jort Elferink Skylge 100
25 Pieter Sijtsma Wommels 100
26 Pieter Wijnia Wommels 100
27 Sjoerd de Boer Wommels 100
28 Douwe Posthuma Snits 100
29 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 100
30 Mark Klijnsma Wommels 100
31 Eeltje Postma Wommels 100
32 Jelle Wiersma Wommels 95
33 Lolke Hofstra Wommels 95
34 Pieter Kamstra Easterein 95
35 Margit Cnossen Spannum 95
36 Tom Wijnia Wommels 95
37 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 95
38 Jaap Toering Wommels 95
39 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 90
40 Okke van der Kamp Aldegea SWF 90
41 Hessel Hek Skylge 90
42 Bas van der Weij Easterein 90
43 Appie Posthumus Wommels 85
44 Anne Stenekes Wommels 85
45 Grietzen Broersma Leeuwarden 85
46 Jesse van der Weide Wommels 85
47 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 80
48 Auke Eringa Wommels 80
49 Samme Overal Skylge 70
50 Larson Hek Skylge 70
51 Lieuwe-Jan Yntema Swol 70
52 Hessel Yntema Jellum 70
53 Trienus de Jong Wommels 70
54 Sjoerd van Beem Wommels 55