Stân SDS EK-League 24 juny

Stân SDS EK-League 23 juny
23 juni 2021
Stân foar de 8e finales
24 juni 2021

Robert Terpstra stiet nei alle wedstriden yn de foarrondes boppe-oan mei lyk efter him Anne Jan Hallema. Reade lantearndrager is noch altiten Sjoerd van Beem.
Anne Jan Hallema stiet mei Cristiano Ronaldo as topskoorder op gefoel boppe-oan. Mark Klijnsma en Appie Posthumus hawwe Ronaldo ek as topskoorder.
Wy binne hiel benijd hoe as dit der út sjocht as wy de teams yn de 8e finales ynfuld hawwe.

Moarn krije wy de earste offisjele stân nei de earste ronde mei de teams dy ’t trochgean nei de 1/8e finales. It kin samar sa wêze dat dan de hiele stân oer de kop giet.

 

1 Robert Terpstra Skylge 140
2 Anne Jan Hallema Wommels 135
3 Bas Postma Skylge 130
4 Klaas-Bouke Faber Wommels 130
5 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 130
6 Jan en Simon van der Vaart Spannum 130
7 Bote Strikwerda Wommels 125
8 Hendrik Engbrenghof Wommels 125
9 Frans-Pyter Terpstra Wommels 125
10 Hendrik de Jong Wommels 125
11 Jurjen Eringa Rien 125
12 Dirk en Mika Easterein 125
13 Jelmer Posthumus Wommels 125
14 Willem Wijnia Wommels 120
15 Pieter Wijnia Wommels 120
16 Jildert van der Werf Wommels 120
17 Aant Hofstra Wommels 115
18 Seriette Strikwerda Spannum 115
19 Ate Feike de Boer Wommels 115
20 Douwe Posthuma Snits 115
21 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 110
22 Johan Delfsma Wommels 110
23 Sjoerd de Boer Wommels 110
24 Rick Hendriks Easterein 110
25 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 110
26 Brent Overal Easterein 110
27 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 110
28 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 110
29 Eeltje Postma Wommels 110
30 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 105
31 Okke van der Kamp Aldegea SWF 105
32 Lolke Hofstra Wommels 105
33 Margit Cnossen Spannum 105
34 Jort Elferink Skylge 105
35 Tom Wijnia Wommels 105
36 Pieter Sijtsma Wommels 105
37 Mark Klijnsma Wommels 105
38 Jaap Toering Wommels 105
39 Jelle Wiersma Wommels 100
40 Pieter Kamstra Easterein 100
41 Hessel Hek Skylge 100
42 Bas van der Weij Easterein 100
43 Appie Posthumus Wommels 95
44 Grietzen Broersma Leeuwarden 95
45 Auke Eringa Wommels 95
46 Anne Stenekes Wommels 90
47 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 90
48 Jesse van der Weide Wommels 90
49 Lieuwe-Jan Yntema Swol 80
50 Hessel Yntema Jellum 80
51 Samme Overal Skylge 75
52 Trienus de Jong Wommels 75
53 Larson Hek Skylge 70
54 Sjoerd van Beem Wommels 60