Stân SDS EK-League 19 juny

Efkes in buike
18 juni 2021
Stân SDS EK-League 20 juny
20 juni 2021

Anne Jan Hallema giet as in spear! Hy hat al in foarsprong fan 20 punten op nûmer 2, Robert Terpstra. Wat wolle je ek as je fan de trije wedstriden juster twa hielendal goed foarsein en fan ien de toto-útslach.

Sawol koprinner Anne Jan Hallema as reade lantearndrager Sjoerd van Beem hienen in lykspultsje foarsein by Ingelân – Skotlân lykas Anne Stenekes en de Hessels (Hek en Yntema). Bas Postma wie de ienige dy ’t 0-0 foarsein hie.

Mar leafst 33 lju hienen in lykspul foarsein by Koraasje – Tsjechië.

Sweden hie it dreech tsjin Tsjechië, al gienen de measte EK-League’ers (36) der wol fanút dat sy winne soenen. Allinnich de wepmaster sûnder burd gokte op de Slowaken……..

Nei Hongarije – Frankryk fannemiddei sil de stân net folle feroarje. Elkenien hat Frankryk op winst útsein Sjoerd de Boer. Hy giet foar in lykspul.

 

1 Anne Jan Hallema Wommels 115
2 Robert Terpstra Skylge 95
3 Bas Postma Skylge 90
4 Hendrik de Jong Wommels 90
5 Pieter Wijnia Wommels 80
6 Rick Hendriks Easterein 80
7 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 80
8 Aant Hofstra Wommels 75
9 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 75
10 Frans-Pyter Terpstra Wommels 75
11 Klaas-Bouke Faber Wommels 75
12 Jurjen Eringa Rien 75
13 Jan en Simon van der Vaart Spannum 75
14 Eeltje Postma Wommels 75
15 Jelmer Posthumus Wommels 75
16 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 70
17 Hendrik Engbrenghof Wommels 70
18 Jort Elferink Skylge 70
19 Johan Delfsma Wommels 70
20 Jildert van der Werf Wommels 70
21 Brent Overal Easterein 70
22 Bas van der Weij Easterein 70
23 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 70
24 Mark Klijnsma Wommels 70
25 Okke van der Kamp Aldegea SWF 65
26 Seriette Strikwerda Spannum 65
27 Ate Feike de Boer Wommels 65
28 Anne Stenekes Wommels 65
29 Margit Cnossen Spannum 65
30 Willem Wijnia Wommels 65
31 Grietzen Broersma Leeuwarden 65
32 Douwe Posthuma Snits 65
33 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 65
34 Dirk en Mika Easterein 65
35 Bote Strikwerda Wommels 60
36 Appie Posthumus Wommels 60
37 Tom Wijnia Wommels 60
38 Sjoerd de Boer Wommels 60
39 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 60
40 Lolke Hofstra Wommels 55
41 Pieter Kamstra Easterein 55
42 Pieter Sijtsma Wommels 55
43 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 55
44 Auke Eringa Wommels 55
45 Jesse van der Weide Wommels 55
46 Jaap Toering Wommels 55
47 Trienus de Jong Wommels 50
48 Jelle Wiersma Wommels 45
49 Samme Overal Skylge 45
50 Hessel Hek Skylge 45
51 Larson Hek Skylge 45
52 Hessel Yntema Jellum 45
53 Lieuwe-Jan Yntema Swol 40
54 Sjoerd van Beem Wommels 30