Stân SDS EK-League 16 juny

Weppers tiisdei 15-6-2021
15 juni 2021
Stân SDS EK-League 17 juny
17 juni 2021

Wy sille probearje om eltse dei foar 10.00 oere mei de nijste stân te kommen.

Anne-Jan Hallema nimt de kopposysje oer fan Ate Feike de Boer. Robert Terpstra fan Skylge stiet mei boppe-oan.

Opfallend wie dat net ien Dútslân op winst hie tsjin Frankryk. Uteinlik wie der sels mar ien dy ’t de útslach fan1-0 goed hie, want hast elkenien ferwachte dat Dútslân wol in kear skore soe.
Hendrik de Jong wie de ienige dy ’t de útslach goed hie en mei 10 punten byskriuwe.

Hongarije – Portugal wie foar de measten net dreech te foarsizzen. Allinnich Lieuwe-Jan Yntema, Hessel Yntema, Trienus de Jong en Jelmer Posthumus hienen allinnich al harren jild setten op in lykspul.

Sjoerd van Beem hat aardich selskip krigen op it ûnderste plak.

1 Anne Jan Hallema Wommels 55
2 Robert Terpstra Skylge 55
3 Ate Feike de Boer Wommels 50
4 Willem Wijnia Wommels 50
5 Jan en Simon van der Vaart Spannum 50
6 Jelmer Posthumus Wommels 50
7 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 45
8 Johan Delfsma Wommels 45
9 Hendrik de Jong Wommels 45
10 Rick Hendriks Easterein 45
11 Jurjen Eringa Rien 45
12 Dirk en Mika Easterein 45
13 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 45
14 Mark Klijnsma Wommels 45
15 Okke van der Kamp Aldegea SWF 40
16 Klaas-Bouke Faber Wommels 40
17 Brent Overal Easterein 40
18 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 40
19 Aant Hofstra Wommels 35
20 Bote Strikwerda Wommels 35
21 Margit Cnossen Spannum 35
22 Jort Elferink Skylge 35
23 Bas Postma Skylge 35
24 Frans-Pyter Terpstra Wommels 35
25 Grietzen Broersma Leeuwarden 35
26 Jildert van der Werf Wommels 35
27 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 35
28 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 35
29 Bas van der Weij Easterein 35
30 Jesse van der Weide Wommels 35
31 Eeltje Postma Wommels 35
32 Seriette Strikwerda Spannum 30
33 Hendrik Engbrenghof Wommels 30
34 Anne Stenekes Wommels 30
35 Pieter Kamstra Easterein 30
36 Larson Hek Skylge 30
37 Tom Wijnia Wommels 30
38 Pieter Wijnia Wommels 30
39 Douwe Posthuma Snits 30
40 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 25
41 Jelle Wiersma Wommels 25
42 Lolke Hofstra Wommels 25
43 Samme Overal Skylge 25
44 Hessel Hek Skylge 25
45 Pieter Sijtsma Wommels 25
46 Sjoerd de Boer Wommels 25
47 Trienus de Jong Wommels 25
48 Auke Eringa Wommels 25
49 Jaap Toering Wommels 25
50 Sjoerd van Beem Wommels 20
51 Appie Posthumus Wommels 20
52 Lieuwe-Jan Yntema Swol 20
53 Hessel Yntema Jellum 20
54 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 20