Stân SDS EK-League 17 juny

Stân SDS EK-League 16 juny
16 juni 2021
Stân SDS EK-League 18 juny
18 juni 2021

Anne-Jan Hallema begie de dei juster goed as koprinner en hie ek noch lyk de útslach fan Ruslân – Finlân goed. Hy eindige de dei úteinlik ek goed troch fierder te gean as ienige koprinner fan de SDS EK-League.
Klaas-Bouke Faber en Robert Terpstra folgje op 5 punten ôfstân.

It wie net in grutte ferrassing dat Ruslân fan Finlân wûn. Der wienen mar 5 dy ’t Finlân op winst hienen en in stik of 9 gokten op in lykspul. De rest hie allegear Ruslân op winst.

Der wienen net folle lju dy ’t ferwachten dat Wales fan Turkije winne soe. Mar 7 hienen dit goed. Yn huize Wijnia koe de wille foar Tom net op doe ’t Wales lang op 1-0 stie. Uteinlik gie it dak derôf foar bruorke Pieter doe ’t de 2-0 foel……. Hy hat as ienige dizze wedstriid hielendal goed foarspeld.

11 lju hienen Itaalje – Switserlân op in lykspul en de rest hie allegear Itaalje op winst. Jurjen Eringa en Klaas Bouke Faber wienen de ienigen dy ’t 3-0 foarsein hienen. Tom Wijnia gie foar de 2-0 en luts yn de lêste minuten op ‘e nij oan it koartste ein…..

Sjoerd van Beem(sterkaas) liket wol nocht te hawwen oan de poedelpriis fan 5 kilo Skylger tsiis en nesteld him wer noflik as nûmer lêst.

1 Anne Jan Hallema Wommels 70
2 Klaas-Bouke Faber Wommels 65
3 Robert Terpstra Skylge 65
4 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 60
5 Willem Wijnia Wommels 60
6 Hendrik de Jong Wommels 60
7 Jurjen Eringa Rien 60
8 Jan en Simon van der Vaart Spannum 60
9 Jelmer Posthumus Wommels 60
10 Rick Hendriks Easterein 55
11 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 55
12 Brent Overal Easterein 55
13 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 55
14 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 55
15 Mark Klijnsma Wommels 55
16 Ate Feike de Boer Wommels 50
17 Jort Elferink Skylge 50
18 Pieter Wijnia Wommels 50
19 Johan Delfsma Wommels 50
20 Eeltje Postma Wommels 50
21 Okke van der Kamp Aldegea SWF 45
22 Bas Postma Skylge 45
23 Frans-Pyter Terpstra Wommels 45
24 Grietzen Broersma Leeuwarden 45
25 Jildert van der Werf Wommels 45
26 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 45
27 Bas van der Weij Easterein 45
28 Dirk en Mika Easterein 45
29 Aant Hofstra Wommels 40
30 Seriette Strikwerda Spannum 40
31 Hendrik Engbrenghof Wommels 40
32 Pieter Kamstra Easterein 40
33 Margit Cnossen Spannum 40
34 Samme Overal Skylge 40
35 Tom Wijnia Wommels 40
36 Pieter Sijtsma Wommels 40
37 Sjoerd de Boer Wommels 40
38 Jesse van der Weide Wommels 40
39 Jaap Toering Wommels 40
40 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 35
41 Bote Strikwerda Wommels 35
42 Jelle Wiersma Wommels 35
43 Anne Stenekes Wommels 35
44 Lolke Hofstra Wommels 35
45 Larson Hek Skylge 35
46 Douwe Posthuma Snits 35
47 Auke Eringa Wommels 35
48 Hessel Hek Skylge 30
49 Lieuwe-Jan Yntema Swol 30
50 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 30
51 Trienus de Jong Wommels 30
52 Appie Posthumus Wommels 25
53 Hessel Yntema Jellum 25
54 Sjoerd van Beem Wommels 15