Spylskema Midwintercup.

Wepperkes -freed-
14 januari 2005
It goddelijke lichaam is fan ….
15 januari 2005

SDS 1 spilet sneon fanôf 11.30 oere syn finalewedstriden. Sy spylje yn Poule G:

Poule G
De Griffioen 1
Holwerd 2
Blauw Wit ’34 1
SDS 1
ONS 1

It programma liket net guenstich. SDS 1 spilet 4 wedstriden yn in koart skoft.
11.45 Blauw Wit ’34 – SDS 1
12.15 SDS 1 – Holwerd 2
12.30 SDS 1 – Griffioen 1
13.00 SDS 1 – ONS 1

De earste 2 yn ‘e poule gean troch nei de lêste 16.

Dizze spilers dogge mei foar SDS:
Remco Brouwer
Tsjipke Okkema
Anne Stenekes
Harm Stremler
Skelte Anema
Robert Sybesma
Peter Sybesma
Dirk-Yde Sjaarda
Willem Wijnia

Kom allegear!