It goddelijke lichaam is fan ….

Spylskema Midwintercup.
14 januari 2005
SDS ûnderút tsjin lettere winner
15 januari 2005

Tiisdei fregen wy jimme fan welke spiler fan SDS 1 dit goddelijke lichaam is:


Wy krigen ferskillende antwurden. In soad minsken gienen de mist yn.

*No at Jos Zonderland net mear thùs wennet kin hy fansels net mear gebrûk meitsje fan ‘e sinnebank……..
Wybren

*Ut mut Wichard Deinum wol wêse. Ut is namelijk echt syn merk riem, hij draagt net oars. Ik kin gjin oare minsken mei san merk riem en dan ek nog es yn ut swart!
Groet, Hendrik E

*Ik ha gjin idee, mar de froulje by my op´e ôfdieling binne hielendal
oerstjoer.
Groeten, Marco Hoekstra

*Wim Suurbier (búk)
Groeten, Ates Feikes de Boer

*Gokje:
Bas van der Wey???
groeten, Metsje.

*Ik tink dat it Anne Stenekes is. Hij hat waarskienlik te volle oan ut apreskien west en te min op’e lange latten stien.
René Velzen

*volgens mij is dit het mooie lichaam van a.stenekes
Wichard Deinum


Wy krigen mar 2 goeie antwurden:

*
Ik wit bijna wol seker dat dit Lytse Sybesma syn helm is!!!!
Gr. Hampie

*Dat is dudlik it goddelijke lichaam van Robert Jelle Sybesma!!!
gr jan Stenekes

It is dus Robert Sybesma!!!!!!!!! Hampie en Jan hawwe beide in bierke fertsjinne. Fanmiddei wurde yn de Trije yn Frentsjer de prizen útrikt. 

Dat je mei sa’n goddelijk lichaam noch hiel knap fuotbalje kinne, dat kinne jimme hjoed tusken 11.45 en 13.15 oere sjen yn de Trije yn Frentsjer tidens de Midwintercup.


Mocht it oait safier komme dan wurdt it fuotbaljen al wat dreger.