South-Park SDS’ers

Weppers snein 3-7
2 juli 2011
South-Park SDS’ers
4 juli 2011

De hiele simmer binne SDS’ers dwaande west om
SDS-South-Park-popkes te meitsjen.
It rissultaat mei der wêze: 


Aant


Anne Brouwer


Baukje Wytske


Bram van Beem


Daan Boersma


Ús striker Dooitze Nauta


Enne Jehannes Bruinsma


Geert Dijkstra


Geartsje Klaversma


Hendrik de Jong


Hotske Rispens


Jacob-Klaas Haitsma


Myriam de Boer


Nynke de Boer


Jan Stenekes


Willem W


Nellie Stoffelsma


Sjoerd van Beem


Tryntsje Bouma


Jan Mulder


Hans van der Schaar


Drees Haitsma


Gerrie Snel


Jeroen Brouwer


Rick Hendriks


Ivo Donath


Ralph Wari(smijnbroek)man

 
Antsje Stenekes


Pytrik Hiemstra


Douwe-Dirk Reitsma

 
Igor Kalinowski


André Vink


Theo de Jong


Klaas Overal


Henk Postma


Marije de Vries


Stoffel Bouma


Jelmer Posthumus


Tineke Kamstra

 
Pieter Veenje


Susan Altenburg


Harm-Auke Dijkstra


Dirk-Yde Sjaarda


Janneke van den Elshout


Mark Postma


Henk Bootsma


Amarins Hendriks


Anna-Marijke Posthuma


Dizze popkes binne makke troch Aant, Neeltje, André, Margriet, Bram, Foeke-Dirk, Geert, Johan Delfsma, Jan-Friso, Sytse Hibma,Tseard, Hendrik de Jong, Hans, Igor, Jildou, Bauke, Janneke, Jaap, Skelte en Willem.

Neffens Tom is it hielendal net sa dreech om in popke te meitsjen. Hy hie Cristiano Ronaldo sa klear:Probearje hjir in SDS’er, of ien dy ”t wat mei SDS hat, te meitsjen en mail se nei info@vv-sds.nl!