South-Park SDS’ers

South-Park SDS’ers
4 juli 2011
Weppers tiisdei 5-7
4 juli 2011

Yn de Treffer hawwe jim al ferskeidene SDS’ers sjen kinnen as South-Parker. Wy wolle no graach jim oan it wurk sette sadat wy oan it ein fan de simmer in hiele rige SDS-popkes hawwe.
Jim kinne de popkes meitsje op dizze webside: http://www.sp-studio.de

Hjirûnder wat foarbylden:

Aant


Anne Brouwer


Bram van Beem


Daan Boersma


Ús striker Dooitze Nauta


Enne Jehannes Bruinsma


Geert Dijkstra


Hendrik de Jong


Jacob-Klaas Haitsma


Myriam de Boer


Jan Stenekes


Willem W


Nellie Stoffelsma


Sjoerd van Beem

Dizze popkes binne makke troch Bauke, Jaap, Skelte en Willem.

Neffens Tom is it hielendal net sa dreech om in popke te meitsjen. Hy hie Cristiano Ronaldo sa klear:Probearje 
hjir in SDS’er, of ien dy ”t wat mei SDS hat, te meitsjen en mail se nei info@vv-sds.nl!