Snertrace grut sukses

Wepperkes -sneon-
6 januari 2006
Willem Wijnia wint wer
8 januari 2006

Mar leafst 53 dravers kamen der ôf op de earste offisjele snert race fan SDS. Yn it moai droege, mar kâlde waar keazen der 15 dravers foar de 4 kilometer en 38 dravers foar de hast 8 kilometer. In impresje.

Bij de foto
* It organisearende komitee wie te herkennen oan de pet * Jan en Sjoerd wiene fansels tegearre
* it ienige streekje iis yn Easterein soarge foar in wintersk sfearke
* It Allicht team wie goed fetsjintwurdige
* Jelte de Boer wie ien fan de trije yn in koarte broek
* Klaas leit út wêr’t de route lâns gie

 Bij de foto 
* It peloton giet yn sletten formaasje troch Easterein
* Popko Wijnia, de âldste dielnimmer wie as hazze foar de earste kilometer ynhierd
* Ids wie der ek
* Bij it útgean fan Easterein op de Wynserdyk waard hazze Wijnia betanke en gyngen de earsten der as hazzen fan troch.

Bij de foto op it 2 1/2 kilometerpunt:
* Jelmer en Arjan leine oan kop 
* Mark, Gerlof en Anne wiene de earste efterfolgers
* Pytrik, Dirk Yde en Kees sieten op it finketou
* Yn de middenmoat diene Jos en Rudy goed mei
* Feite like it fuotbaljen noch yn de fuotten te hawwem
* Bauke, Andrew en Johannes keazen foar de 4
* enne ….. Jan moast efkes wachtsje op Sjoerd

Bij de foto
* “wat dochsto” liket Ids oan Sipke te freegjen. “4 “seit Sipke, wylst Ids dochs mar de 8 besiket.
* Bote wist it seker bij it beslispunt: Ik doch 4.
* Jeroen seach feteraan Ype yn de rêch en dat befoel him net
* Ype seach omkesizzer Bauke yn de rêch en gruttere stimulâns wie der net om der noch efkes in stapke boppe op te smiten
* Hans en Robert: sij keuvelden wat oer fan alles
* Jelte sette troch mar moast hieltyd mear terrein priis jaan
* Andrew en Johannes sieten Gerlof Jan aardich op de hûd


 

Bij de foto
*
Jan Simon wurdt mei gemak earste
* Erwin bliuwt Johannes en Gerlof Jan krekt foar
* Jehannes en Gerlof Jan poeste efkes út
* Pieter draafde in regelmjittige flakke race
* Robert wie krekt foar de finish útpraten mei Hans en sette efkes oan
* Ek Hans hie net folle praat krekt nei de finish
* In Feyten komt oer de finish

Utslach 4 kilometer

 1. Jan Simon
 2. Erwin
 3. Gerlof Jan
 4. Johannes T
 5. Andrew
 6. Bauke
 7. Ype
 8. Jelte
 9. Robert
 10. Hans
 11. Jeroen
 12. Sjoerd
 13. Pieter
 14. Sipke
 15. Bote

Letter hjoed of maorn mear foto’s fan de 8 kilometer rin.
De útslach wie:

1 Anne
2 Mark
3 Arjan
4 Gerlof Obed
5 Tsjipke Klaas
6 Jelmer P
7 Dirk Yde
8 Henk P
9 Tsjeard
10 Skelte
11 Pytrik
12 Jildert
13 Kees
14 Rudy
15 Feite
16 Feiko
17 Ralf
18 Malcom
19 Redmar
20 Syb
21 Sybren
22 Bertus
23 Popko
24 Geert
25 Gerrit T
26 Roel
27 Paul
28 Ids de B
29 Trinus
30 Jos
31 Jacob Klaas
32 Jentsje
33 Jan S.
34 Korné
35 Eeltsje
36 Remco
37 Ids B
38 Sjoerd