Evenementen in december 2022

Wepperkes -moandei-
8 januari 2006
Midwintercup 2006
9 januari 2006

Juster hawwe wij al in foto reportage sjen litten fan it begjin fan de race en de finish fan de 4 kilometer.
Hjoed noch in ferslach fan it rûntsje Skrok.

 

Bij de foto:
* De A-s wiene prima fertsjintwurdige: Malcom en Feiko holden elkoar selskip
* Paul en Jildert koene it ek goed meielkoar fine
* Feite foel ek op …yn syn reade trui
* De bus ûnder lieding fan pake Popko en Bertus
* in bus letter mei Jan Stenekes foaryn
* Ids not my life , sil hij wol tocht hawwe
* En Sjoerd dat is in echte trochsetter, dat witte wij allegear.

Bij de foto:
* Anne is earst en dat is in prima prestaasje
* Tsjipke en Jelmer komme as 5 en 6 oer de line
* Skelte dy it mei syn 10 de plak fansels ek prima
* Anne en Mark de nummers 1 en 2 wiene doe al wer op adem kommen
* De wedstryd lieding en parse hie it der mar drok mei
* Hearlik om al dy oaren binne komme te sjen

Bij de foto
* Popko en Geert tagelyk oer de finish.
* Sybren wie doe al efkes binnen en hie al in knuffel fan syn heit krigen: eindelik in Wesselius dy’t in Wijnia ferslacht mei it draven
* Ide liedde Paul troch Skrok en beide kamen dan ek tagelyk oan
* Jacob Klaas Haitsma kaam laitsjend oer de finish: hij wie dus net djip genôch gien
* Foar Ids siet it der ek op.
* It wachtsjen wie noch op ien dielnimmer
* Foar him de earbôge: Sjoerd van Beem helle no wol de finish

De útslach wie:

1 Anne
2 Mark
3 Arjan
4 Gerlof Obed
5 Tsjipke Klaas
6 Jelmer P
7 Dirk Yde
8 Henk P
9 Tsjeard
10 Skelte
11 Pytrik
12 Jildert
13 Kees
14 Rudy
15 Feite
16 Feiko
17 Ralf
18 Malcom
19 Redmar
20 Syb
21 Sybren
22 Bertus
23 Popko
24 Geert
25 Gerrit T
26 Roel
27 Paul
28 Ids de B
29 Trinus
30 Jos
31 Jacob Klaas
32 Jentsje
33 Jan S.
34 Korné
35 Eeltsje
36 Remco
37 Ids B
38 Sjoerd