Evenementen in december 2022

Weppers tiisdei 3-5
2 mei 2011
Slotjûn jeugd 2011
2 mei 2011

Fan in stik of wat SDS-leden ferrint de spilerspas yn koarten. Degenen dy ’t fuotbaljen bliuwe wolle sille sa gau mooglik in pasfoto ynleverje moatte by de ledenadministraasje(Hilde Knol).

1 Skelte Anema
1 Kristian Gaastra
1 Tjipke Okkema
1 Arjan Posthumus
1 Jelmer Posthumus
1 Jaap Toering
1 Jacob v. Wieren
2 Dennis Dijkstra
2 Marten Faber
2 Jan Simon Jelsma
2 Hendrik de Jong
2 Eeltje Postma
2 Jort Strikwerda
2 Elger Turksma
3 Geert Dijkstra
3 Jentsje Jorritsma
3 Sybren Wesselius
4 Jelte de Boer
4 Pieter Groenveld
5 Eddy de Boer
5 Ype Burggraaff
5 Harm A Dijkstra
5 Anco Elgersma
5 Auke Hiemstra
5 Klaas Visser
5 Jappie Wijnia
6 Ids de Boer
6 Steffen Bruinsma
6 Pytrik Hiemstra
res Andrew Feijten
res Folkert R Vellinga
res Gerrit Hingst
res Stoffel Bouma
res Gert Jan Hiemstra