Skore

Utslaggen 25-10-2003
25 oktober 2003
SDS 2 wint fan DESZ
26 oktober 2003

No’t Hendrik de Jong útskeakele is troch in blessure krijt Eddy( Knabbel) de Boer de kans om by te kommen. Opfallende stigers dizze wike binne P Terpstra en Jeroen Hoek fan SDS 4. Jacob Plantinga skoorde foar de tredde wike op rige. Klaas Okkema hat no 2 fan de 10 makke. (dat hat hy tasein)

 

1 Hendrik de Jong I 7
2 Eddy de Boer IV 7
3 Marco Ottens I 6
4 Harm A.Dijkstra II 5
5 Frans P. Terpstra IV 5
6 Ype Tiemersma IV 4
7 Robert Sijbesma I en II 3
8 Pieter Kamstra II 3
9 Gerard Posthumus III 3
10 Jeroen Hoek IV 3
11 Jacob Plantinga V 3
12 Willem Tjalsma V 3
13 Durk Yde Sjaarda I 2
14 Harm Stremler I 2
15 Willem Wijnia II 2
16 Peter Kusters III 2
17 Roel Sybesma III en V 2
18 Rene Velzen IV 2
19 Klaas Okkema V 2
20 Anne Stenekes I 1
21 Floris Hiemstra I 1
22 Gert Jan Hiemstra I 1
23 Tsjipke K Okkema I 1
24 Dennis Dijkstra II 1
25 Jos Zonderland II 1
26 Skelte Anema II 1
27 Stefan van Krimpen II 1
27 Anco Elgersma III 1
28 Jentsje Jorritsma III 1
29 Ivo Donath IV 1
30 Klaas Malda IV 1
31 Pieter L. vd Valk IV 1
32 Rinse Joustra IV 1
33 Rudy Dijkstra IV 1
34 Tsjalling Hoekstra IV 1
30 Wilco Overal IV 1
31 Wouter Hylkema IV 1
32 Aant Hofstra V 1
33 Folkert R. Vellinga V 1
34 Gerlof Veldstra V 1
35 Ids Boersma V 1
88