Service foar publyk

Wedstriidferslach SDS1
2 november 2003
SDS A1 ferliest fan Zeerobben
2 november 2003

SDS hie de ôfrûne sneon in primeur yn de kantine. Tidens it skoft waarden op de tillefysje de rêststannen fan klasse 3b projekteard.

Fanút de bestjoerskeamer waard mei de laptop de boel betsjinne. In pear minuten nei ôfrin stiene alle einstannen der ek op fan klasse 3b. Seker in reden om nei ôfrin efkes yn de kantine te sjen.

Ek alle útslaggen fan SDS alvetallen en sântallen koene besjoen wurde.