Senioren SDS winne allegear

SDS 5 wint
7 mei 2003
Durk de Jong skoort 3 kear mar A1 ferliest
10 mei 2003

Utslaggen 10 maaie 2003

Heeg 1 SDS 1   0-2

Doelpunten: Hindrik de Jong (2x)

Troch dit rissultaat spilet SDS  neikompetysje

Zeerobben 2 – SDS 2    1-2

Doelpunten: Jos Zonderland en Willem Wijnia

Troch dit rissultaat hie SDS 2 noch in periode pakke kind, maar dat is troch oare útslaggen net slagge

SDS 3 – Mulier 2    1-0

Doelpunt: Frans Pieter Terpstra

Troch dit rissultaat kin Mulier 2 net mear kampioen wurde

SDS 4 – Tsjom 2    5-2

Doelpunten: Bas van der Wey (2), eigen doelpunt, Eddy de Boer en Klaas Malda