Seleksjes stille sneon

Weppers tongersdei 21-4
20 april 2011
SDS League: Jan en Igor rinne út!
22 april 2011

SDS 1- VVI 1
13.30 der wêze 
15.00 fuotbalje
Ewout, Kristian, Feite, Erik, Tjipke, Arjan, Mark, Henk, Dirk-Yde, Harm, Redmar, Jacob, Marten en Anne.
Assistent-skiedsrjochter is Klaas Overal

SDS 2 – Overzwaluwen 2
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Jildert, Bauke, Jelte P, Jan Simon, Harm Jan, Sietse, Robert,  Elger, Willem, Sjoerd R., Bote en Ralph

AVC 2 – SDS 3
13.00 fuort
14.30 fuotbalje
Karin Sjaarda, Eeltje, Sjoerd van B., Hendrik, Jentsje, Sybren, Christiaan P., Jan S., Gerlof,  Ronny, Johan D., Pieter L. en Johan P.

sc Joure 7 – SDS 5
13.00 fuort
14.15 fuotbalje
Lieuwe v.d.B., Willem V., Ids, Bertus, Harm-Auke, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan H., Lieuwe M., Ype, Jappie, Gert Jan H.

Leeuwarder Zwaluwen 9 -SDS 6 
13.00 fuort
14.00 fuotbalje
Bram, Gert-Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan M., Bauke Jan, Doede, Bram, Peter, Jelte, Gerlof Jan, Doede K.,

SDS DA1-Heech/IJVC DA1
11.30 der wêse
12.30 fuotbalje
Tarina, Neeltje, Tryntsje, Marije V, Amarins, Rianne, Nellie, Mette, Myriam, Sietske, Tessa, Sieta, Jitske, Manon.

Seleksje DA2
Tarina
Antje
Margriet
Joutzen
Geartsje
Hotske
Sascha
Sanne Rixt
Susan
Sietske
Janneke
Anke 
Lekker switte, succes moarn! 
Groetjes,
Anna Marijke
P.s. Spitich genôch giet de wedstryd net troch y.f.m. te min spylsters by Harns.

Wa binne der net:
Jaap (efterste krúsbân oan barrels)
Feiko (noch net te keatsen)
Skelte (lêst fan in (ham)string)
Jacob-Klaas (kâldklomje op Mallorca)
Andries (kin it paad nei Easterein net mear fine)
Grietzen (knibbel)
Jort (lit him ferreine op Kreta)
Wytze (earst ljisk, no ankel)
Arjen L (hat him “ferstapt”)
Jelmer (nei de notaris)
Dennis (bekomme fan poatynfeksje)
Syb (sjoch Skelte)
Gerrit F. (no al ûnwennich fan Easterein)
Hendrik (krekt opereard oan achillespees)
Geert Dijkstra (op syk nei moerkes)
Pieter (skouder út de kom)
Stefan (auto’s oan ’t demonteren)
Sybren W. (studere)
Jeroen W. (op lytse fan Ronny passe)
Pieter G. (mei de frou de stêd út)
Anco (sparret him foar it bestjoerlike keatsseizoen)
Ype B. (wa?)
Klaas K. (boartet leaver yn it sân)
Boudewijn K. (nei it swimbad)
Durk O. (wol earst wedstrydritme opdwaan op de training)
Jacob P. (moterride)
Klaas Dak (út te fytsen)
Ids de B. (knibbel)
Jan-Bouke (platen poetse)
Igor (Igge ûntromje)
Steffen (nei ’t strân)
Gerlof-Jan (twadde fytskursusdei)
Erwin (peaske-aaien rûnride)
Martijn (tanken folsmite)