SDS League: Jan en Igor rinne út!

Seleksjes stille sneon
21 april 2011
Weppers goedfreed
22 april 2011

Jan Mulder rint mei FC Waaksens as koprinner net allinnich út op de konkurrinsje, mar hy pakt ek noch ris de wykpriis. Hy pakt dizze wike krekt 2 punten mear as nûmer 2 en grutte konkurrint “Sissy Team” fan Igor Kalinowski.
Enschede! in de stuk of dreeh!
Jan en Igor nimme it der alfêst goed fan

De “Hylkemase Boys” fan Jildert Hylkema steane noch mar 5 punten boppe nûmer lêst “Tweety” fan Willem Twijnstra . Sy lykje noch net hielendal bekommen fan de fikse gryp fan coach Jildert.

Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 9.