Evenementen in november 2022

Wepperkes -tongersdei-
11 oktober 2007
Wepperkes -freed-
12 oktober 2007

SDS 5 is frij sneon en dat is mar goed ek. In wiere blessuregolf oerspielt SDS. Seker bij SDS 1 tinnet de seleksje aardich út.

BCV 1 – SDS 1   14.30 oere (fuort 12.30)
Jelmer, Tsjipke, Tsjalling, Arjan, Skelte, Tsjeard, Kasper, Syb, Redmer, Hendrik, Erik, Anne, Jaap, Feite, Sybren.

DWP 2 – SDS 2   14.30 oere fuotbalje (fuort 13.00 )
Jildert, Korné, Dennis, Sjoerd, Bote, Jan Simon, Andrewe, Jentsje, Donny, Jacob Klaas, Ralph, Paul.

SDS 3  – CSL 3   12.15 oere (der wêze 11.14)
Remco, Jappie, Steffen, Pytrik, Anco, Jan, Bauke, Hjalmar, Wichard, Marten, Gerlof O, Sjoerd v B.

SDS 4  – Oeverzwaluwen 4  14.30 oere (der wêze 14.00 oere)
Erwin, Lieuwe Jan, Ivo, Romke, Rinse, Willem, Tiemen, Bas W, Bertus, Tjeerd, Ids, Ype, Gearard

SDS 5 net balje mar ek net mei de frou nei de stêd

De folgende spilers dogge sneon net mei:

Robert S (búk)

Harm (ankel)

Floris (earm)

Henk (heup)

Dirk (earm)

Mark (Sweden)
Dirk Yde  (Down under)
Robert H. (knibbel)

Stefan (rêch)
Klaas M. (knibbel)

Geert (blessure)

Wesley (blessure)
Jeroen B.(knibbel)

Willem (kû(u)tblessure)

Douwe (blessure)

Gerrit F (Liddelje)

Frank (hekkelje)
Gerrit H. (oppasse)

Christiaan (ferboue bij Marco)

Jos (flitse)

Arjen ( famyljewykein)
Pieter G (terras oerdwaan)
Gerlof Jan (broadsje kebab ite)
Bas de H (cd’s ferkeapje)
Johan D. (ankel)

Jacob Sjirk (mais)

Coen (mais)

Pieter Lieuwe (mais)

Rudy (mei skoanâlders op fakânsje)
de rest fan SDS 5