Evenementen in december 2022

Weppers freed 8-2
7 februari 2008
Utslaggen 9-2-2008
8 februari 2008

De ûndersteande seleksjes meie sneon yn dit krease maaitiidswaar de greide yn.

SDS 1- Bolswardia 1  (oefenje)  14.30 oere (der wêze 13.30 oere)
Jaap, Feiko, Tjeerd, Erik, Henk, Harm, Mark, Tjalling, Anne, Jacob, Skelte, Hendrik, Jelmer, Tsjipke

SDS 2 – Bolswardia 2 (oefenje) 12.00 oere ( der wêze 10.45 oere)
Dennis, Stefan, Jeroen, Sjoerd, Bote, Redmar, Marten, Hjalmer, Feite, Geert, Arjan, JIldert, Syb, Gerrit

SDS 4- Top 3 14.30 oere (op tiid der wêze )
Erwin, Lieuwe Jan, Ivi, Romke, Rinse, Gearard, Coen, Willem, Tiemen, Ronny, Jeroen, Steffen, Sjoerd

SDS 5- WPB 4  12.30 oere (der wêze 12.00 oere)
Jaap, Eddy, Harm Auke, Ids, Bertus, twa Ype’s, Sipke, Piet, Durk, Chris, Marco, Sybren

SDS 3 hat frij en kin ynfalle of kaarte.