Seleksjes sneon 8 april

Wepperkes -freed-
7 april 2006
Utslaggen 8 april 2006
7 april 2006

Wat ús it meast opfalt oan de seleksjes fan moarn is dat der safolle minsken net binne. Namelijk 23(!!?). En dan binne wy ek noch in part fergetten. It is te begripen dat de lieders op tongersdeitejûn in drege put hawwe om genôch spilers te krijen foar sneon. It is lokkich genôch alwer slagge. Hjir de seleksjes foar sneon 8 april:

SDS 1:
Marten, Tsjeard, Jacob-Klaas, Floris, Feite, Henk, Tsjipke, Anne, Skelte, Mark, Robert, Dirk-Yde, Kees, Arjan en Jappie.

SDS 2:
Jappie, Robert, Gerrit, Sybren, Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Stefan, Bote, Willem, Gerlof, Jos(?), Ruurd en Jeroen.

SDS 3:
Sjoerd, Wichard, Wouter, Jentsje, Jan, Jeroen W., Remco, Auke, Anco, Albert-Jan, Arnold, Lieuwe en Harm-Auke(??).

SDS 4:
Jaap, Ids, Bertus, Ype B., Sipke, Aant, Piet, Folkert- Rients, Roel en Ype T.

SDS 5:
Geert, Rudy, Gerlof-Jan, Willem, Bas en Bas, Jehannes, Pieter-Lieuwe, Jeroen en Gearard.

Wa binne der net?
Hendrik de Jong (fakken fulle)
Harm (lêst fan ’t ankel)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Dennis (lêst fan ‘e rêch)
Remco (oeral lêst)
Syb (te aaisykjen)
Jos (ljipaaisikers op ‘e bon slingerje?)
Gerrit H. (sit by de toskedokter)
Durk O. (by de fysio)
Durk de Jong (is hast fysio)
Theo Postma (nei Bolswardia-Nijlân)
Tiemen (biljerte?)
Hjalmar (ek biljerte?)
Frank (melke)
Trienus (
fuort te skeuren yn de sikenauto)
Friso (op ‘e bêrn passe)
Jelle (op ‘e fûgels passe)
Stoffel (de deade kninen fan forige wike strûpe)
Pieter G.(op it strân mei Rienie)
Rinse (sponsors sykje)
Tsjalling (mei de frou de stêd yn)
Jacob-Sjirk (mei de sjofel te toeren)

Wa binne der mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl.