Seleksjes sneon 8-9

Wepperkes -woansdei-
4 september 2007
Wepperkes -freed-
7 september 2007

Alle seniorenalvetallen geane sneon de griene greide yn.

SDS 1- Wieringermeer 1    14.30 oere  (13.15 der wêze)
Skelte, Feite, Tsjeard, Floris, Kasper, JIldert, Hendrik, Tsjipke, Henk, Tjalling,Dirk Yde, Harm, Robert, Jaap, Syb

SDS 2 – Knickebockers 3   12.00 oere fuotbalje, 10.45 oanwêzich.
Dirk, Arjan, Redmar, Kornée, Dennis, Robert, Jan Simon, Pieter, Stefan, Sjoerd, Bote, Ralph, Sybren, Jos

Zeerobben 3 – SDS 3     14.30 oere
Bauke, Gerrit F., Arjen, Remco, Jelte, Steffen, Wichard, Jentsje, Hjalmar, Jeroen, Jappie, Wouter

Tsjummearum 2- SDS 4    14.30 oere    (13.15 fuort)
Erwin, Lieuwe, Rudy, Ivo, Bas, Romke, Gearard, Willem, Tiemen, Bas, Gerlof Jan

SDS 5 – Franeker 8  14.30 oere
Jaap, Eddy, Jelle, Ids, Stoffel, Tjeerd, Sipke, Aant, Piet, Durk, Jacob, Roel, Ype, Klaas