Seleksjes sneon 5-3

Weppers freed 4-3
3 maart 2011
Ut-enferslaggen 5-3
3 maart 2011

SDS 1 – Buitenpost 1 
12.30 der wêze (SDS 2 sjen)
15.00 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Grietzen, Kristian, Feite, Erik, Wytze, Tsjipke, Arjan, Mark, Henk, Redmar, Jaap en Jacob.
ass.skiedsrjochter: René 

SDS 2 – Balk 2
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Andries, Jildert, Arjen L, Dirk Y., Bauke, Jan Simon, Hendrik, Sietse, Syb, Anne, Jort, Robert, Elger, Harm Jan

SDS 3 – Heeg 2 – giet net troch
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Andries, Jelte P, Gerrit, Willem, Geert, Hendrik, Pieter, Sjoerd R, Jan, Bote, Gerlof, Ralph, Remco B, Thor

SDS 4 – EBC 2
15.30 der wêze
16.30 fuotbalje
Eeltje, Harm Jan, Jelte, Erwin, Lieuwe J, Johan, Pieter, Bas, Gerlof J, Doede, Jeroen L, Frans P., Willem V, Jeroen W en  Ronny W.

Oudega 2  – SDS 5
13.25 fuort
14.30 fuotbalje
Sybren, Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Lieuwe, Jappie, Sytse en Pytrik
Top 3 – SDS 6
Spylje op freed
18.45 fuort
19.30 fuotbalje
BramvB, Ids, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Igor, Thomas, Johan, Doede, Harm Jan en Bram S. 

SDS Da2 – Makkum Da 2
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Antje, Baukje Wytske, Chrissie, Geartsje, Hester, Hotske, Joutsen, Nynke, Sietske, Amarins, Tineke, Tarina, Sieta, Sanne Rixt, 

Jubbega A1 – SDS A1
9.15 fertrekke út Easterein
10.30 fuotbalje