Seleksjes sneon 28-2 (ynkl. froulju)

Weppers freed 27-2
26 februari 2009
Útslagen sneon 28-2
27 februari 2009

Hjir alfêst de seleksjes wat betreft de senioaren mannen en de A-junioaren foar sneon 28 febrewaris:

Oudega DA1 – SDS DA1
Fertrek Skoalleseize: 11.20 oere
12.00 fuotbalje

Flagger: Feike Jorritsma (?)
Lieder: Jan Bouke Bouma
Spielers: Amarins, Anke, Anna Marijke (ride), Cindy, Geertje (ride), Hotske (ride), Janneke (2e helte), Joutsen (ride), Marleen, Nynke, Sjoukje, Wiepkje en Wilma.

Nijland 1 – SDS 1
Bespreking 13.00
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Hendrik, Arnoud, Tsjipke, Henk, Tsjalling, Dirk Yde, Harm, Redmer, Jaap, en Gert-Jan.

ONT 2 – SDS 2 (op kuenstgêrs)

12.45 fuort
14.30 fuotbalje
Marten, Anne, Wichard, Dennis, Gerrit, Feite, Jildert, Jan Simon, Sytse K., Syb, Arjan, Jelmer en Willem.

SDS 3 – VVI 2
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje

Remco, Bauke, Eeltsje, Hjalmar, Ralph, Sjoerd, Jentsje, Arjen, Sjoerd,  Bote, Peter, Gerlof, Jeroen en Remco Piek.

SDS 4 – Bolswardia 4
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje

Hendrik E., Gerlof-Jan, Christoffer, Jelte, Lieuwe, Johan, Rudy, Pieter G., Bas, Albert-Jan, Rinse en Pieter-Lieuwe.

SDS 5 – Foarút 3
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje

Eddy, Bertus, Harm-Auke, Tsjeard, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Marco, Aant, Piet, Klaas M., Durk, Ype T., Klaas Dak en Jappie.

SDS 6 – Blauw-Wit 10
15.45 der wêze
16.15 fuotbalje

Ids B., Gerrit, Douwe, Ids de B., Steffen, Gert-Jan, Sytse H., Pytrik, Johnny, Martijn, Doede en Bram.

SDS A1 – NOK A1
Yn de boks: 13.30
Spylje: 14.30 
Harm Jan, Albert, Jelte Pieter, Ewout, Wytze, Freek, Jarco, Doede, Arjen, Jacob, Andries, Bauke Jan en 2 B-junioaren.

Wa binne der net by A1:
Remco (SDS 3)
Jort (ankel)
Peter (werke)
Ronald (Senioaren SDS?)
Elger  (Senioaren SDS?)

Wa binne der net by de senioaren:
Mark (makket syn 12 euro op)
Robert (lêst fan ‘e ljisk)
Geert (keatswant út it fet helje)
Jeroen (leiderje by B1)
Dirk (lêst fan ‘e knibbel)
Donny (Que?)
Stefan (sûnder reden)
Sybren (sportskoalle runne)
Paul (toeterje)
Andrew (ea indiaantsje boartsje)
Jan (hat gjin nekhernia)
Ronny (stek slaan)
John (wa?)
Erwin (sponser munten ferfiere)
Ivo (dochs net wat op ‘e tean krigen?)
Gerrit (betink mar wat)
Romke (bân plakke fan de trekker)
Jacob-Sjirk (wol in dei yn Waaksens bliuwe)
Coen (Tsjommer toer opmjitte)
Frans-Pieter (???)
Willem V.(blesseard)
Klaas K. (net strjitlizze)
Jelle (feessie boue nei útspraak rjochter oer aaisykjen)
Stoffel (degradeare)
Ype B. (huzen bouwe)
Trienus (nei de Hiswa mei de ambulânseboat)
Jacob (skies yn it fet sette)
Folkert-Rients (stim stimme)
Tim (bekomme fan it staazjerinne)