Seleksjes sneon 25-10

Weppers tongersdei
22 oktober 2008
Ferslaggen sneon 25-10
24 oktober 2008

Hjir de seleksjes foar sneon:

SDS 1 (om 14.30 út tsjin Hollandscheveld. De bus stiet om 11.45 yn Easterein)
Skelte, Feiko, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Arnoud, Tjipke, Henk, Mark, Tjalling, Dirk-Yde, Anne, Redmer en Jaap.

SDS 2 (om 10.15 fertrekke út Easterein en om 12.00 fuotbalje yn Drachten tsjin Drachtster Boys 3. Jild meinimme!)
Marten, Jildert, Durk, Syb, Jelmer, Robert, Remco, Wichard, Dennis, Feite, Jan-Simon, Sietse, Hjalmar en Sybren.

SDS 3 (om 12.15 thús tsjin Heeg 2, úterlik om 11.15 oanwêzich wêze)
Stefan, Bauke, Geert, Gerrit, Pieter, Eeltsje, Ralph, Sjoerd v. B., Steffen, Andrew, Jentsje, Sjoerd R., Jan en Jeroen.

SDS 4 (om 11.45 oanwêzich en om 12.30 los tsjin RES 5) Allegear €7,50 meinimme!
Hendrik E., John, Jelte, Erwin, Lieuwe, Pieter, Bas, Gert-Jan, Romke, Coen, Martijn, Bram, Frans-Pieter en Tim.

SDS 5 (om 14.30 thús tsjin Trynwâldster Boys 4. Om 13.55 oanwêzich!) De beurs meinimme
Eddy, Ids, Bertus, Ype en Ype, Harm-Auke, Tsjeard, Auke, Sipke, Aant, Johnny, Klaas M., Jacob, Anco, Gerrit en Jappie.

 
SDS Froulju (om 15.00 fuotbalje tsjin Scharnegoutum DA1) 
Annemarijke, Janneke, Annemarije .H, Cindy, Annewill, Simone, Wilma, Sjoukje, Margriet, Anke, Geartje, Wiepkje, Amarins de Haan, Marleen, Boukje Wytske(mischien mee met de famkes, nadere info volgt)
Vlagger Feike Jorritsma.

SDS A1 – ONSTOP63 A1
Spylje: 14.30
Oanwêzich: 13.30
Meinimme: €7.50 (foar lotten grutte klupaksje!)
Harm Jan, Jelte Pieter, Ewout, Bauke Jan, Jort, Elger, Albert, Wytze, Jarco, Jacob, Andries, Doede, Wytse, Peter en Ronald.
We steane no 3e, wer we gewoan 1e
stean koenen!
De wedstriid tsjin LSC 1890 hat ús 2 plakken koste.
Sjen as de mannen de kommende twa drege wedstriden yn winst omsette kinne!
Klaas


Wa binne der net:
Harm (skorst, dus de stêd yn)
Floris (te supporterjen)
Hendrik de J. (mei B1 op paad)
Arjan (ankelblessure)
Jeroen (útsje foar Jimbarpersoniel regelje)
Donny (yn Frankryk)
Willem (konten woskje)
Ids de B. (knapt op fan ankelblessure)
Paul (te blazen)
Pytrik (mei de faam nei de Blauwe Golf)
Gerlof-Jan (hat noch fakansje)
Arjen (10 oer read yn Kubaard)
Bote (krekt jierdei west)
Peter (op de bern passe)
Gerlof (sil kaarten foar Metallica bestelle)
Ronny (stiet noch yn Heerenveen)
Gerrit (gitaar poetse)
Johan (oan it wurk by de KPN)
Ivo (in bankstel op de tean krigen)
Albert-Jan (stellaasjes bouwe)
Jacob-Sjirk (docht mei oan kampioenskip kruksitte)
Rinse (is foar APK-keuring)
Doede (’t of Doede’t niet!)
Pieter-Lieuwe (mais ynblikke)
Willem V. (geen idee)
Jeroen (meldt him oan by FC Grins)
Klaas K. (te fiskjen)
Jelle (blêden faaie)
Stoffel (jaaie)
Christiaan (finger oan smots)
Marco (sjoch Klaas K.)
Piet (in better hûnehok meitsje en dêrnei te fiskjen)
Durk (Auke-Jetze syn skuld)
Folkert-Rients (bekomme fan de foarige wedstryd)
Klaas V. (klusse)
Wiebe Jan (stoppe)
Remco (skuorke yn de knibbel)
Freek (mem wurdt 50 jier, wykein fuort)
Arjen (blessuer ljisk..?)
Albert (stúdzjedei yn Leiden)

SDS Tassen Registraasje Systeem (TRS)
Wy hawwe de list al foar in grut part kompleet, mar noch net hielendal. Wy wolle noch efkes ús best dwaan om alle tassen registreard te hawwen!
Mail je tasnûmer nei
info@vv-sds.nl!

It giet om dizze tassen