Ferslaggen sneon 25-10

Seleksjes sneon 25-10
24 oktober 2008
Weppers snein 25-10
25 oktober 2008

Mail de útslach, in koart ferslach en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.

Hjir it folledige programma foar sneon:

Hoe let? Wa? útslach
12:15 SDS 3  – Heeg 2  0-3
12:30 SDS 4  – RES 5  4-2
14:30 SDS 5 – Trynwaldster Boys 4  3-1
14:30 SDS A1 – ONSTOP63 A1  2-2
10:00 SDS B1 – Makkum B1  6-0
14:30 Hollandscheveld 1 – SDS 1   3-5
12:00 Drachtster Boys 3 – SDS 2   0-3
11:00 Oldeboorn C1 – SDS C2  6-5
15:00 Scharnegoutum DA1-SDS DA1  16-0
14:00 Dronrijp DA1  – SDS DAJ   4-0
9:00 JV Bolsward E3 – SDS E2  7-3
9:00 Stormvogels’64 F1 – SDS F1  0-18Dennis
It koe sneon yn Drachten Dennis syn lêste wedstryd wolris wurde foar SDS:
Vrienden van SDS,
Nu het zo slecht gaat met Omniworld,en ik verhuisd ben naar het pitoreske Almere,ben ik gevraagd om daar te komen spelen.
Is dat nieuws of niet??
Ik zit nog in dubio….lijkt me wel gezllig daar…ahummm.
Groeten,
Dennis

Fanút Nijlân
Fansels dogge de rissultaten fan Feyenoord ús ek sear. Ûndanks dat kinne wy net om dizze tip hinne fan ús kollegawepmaster fan VV Nijland, Jappie de Boer(klik
hjir).
 

Hollandscheveld 1 – SDS 1      3-5
Wij fregen Harm Bergsma wa’t skoard hie en hij wist it gelyk:  Skelte, Dirk Yde, Tsjalling, Mark, Arnold.  Foar de rest wachtsje wij it ferslach fan Siemen Sikma ôf. Dat Erik Haitsma net bliid wie murken wij yn de tredde helte yn Easterein.
It ferslach fan Siem Sikma hawwe wy ynmiddels ek binnen (klik hjir).

Drachtster Boys 3- SDS 2      0-3
De Drachtsters stiene ûnderoan. Mar dat betsjut wol dat je winne moatte om dat sa te hâlden.  Robert (2) en Jelmer skoarden.
Wichard makke in ferslach
fan dizze dei dy’t hiel wat belibbenissen hie.

SDS 3 – Heeg 2 0-3
SDS 3 hat it dit seizoen dreech tsjin al dy reserve-alvetallen. Hjoed waard
kânsleas ferlern mei 0-3 fan Heeg 2.

SDS 4 – Res 5    4-2
SDS 4 die it goed. Sij kombinearden betiden feardich en skoorden ek noch. Frans Pieter, Tim en Bas (2 kear) skoarden.

SDS 5 – Trynwaldster Boys 4      3-1
Se hiene echte boys stjoerd  út de Trynwâlden. SDS spile yn de earste helte goed en twa doelpunten wie in matige ôfspegeling fan de krêftsferhâlding. Ype en Harm Auke wiene de doelpuntenmakkers. De boys skoarden ek noch in kear en dat wie sa’n  bytsje de ienige kâns yn de earste helte.
Yn de twadde helte like it wol of hiene de Boys oare tee hân. Sij wiene allegear ten minste 20 sentimeter langer en hiene mear fjoer yn it liif. SDS 5 hie hâlden en kearen  en it wie mar goed dat Tjeerd (lêste man)en Jappie (doelman) sa rêstich bleaunen. De kounter fan SDS brocht in kertier foar de ein rêst yn it spul. Auke Hiemstra skoorde de 3-1.
It slotoffensyf fan de Boys wie net mear as wat skopperij. Lieder Eddy de Boer wie tige tefreden.

SDS A 1-  ONS A1
It ferslach komt noch mar wij kinne alfêst ferklappe dat Bauke Jan en Andries skoarden. At de 2-2 tsjin ONSTOP in tefreden gefoel joech , is noch mar de fraach: Jelte Pieter fûn fan wol mar de oaren  seagen it wat oars.
Wat lieder Klaas der fan fûn, kinne jim hjir lêze:

SDS A1 helle juster in fertsjinne punt tsjin ONSTOP63A1.
It waard 2-2 nei in 2-1 foarsprong. ONSTOP63 iepene de skoare en Bauke Jan makke fan tichtby de 1-1.
Andries makke de 2-1 troch op eigen kreft de rjochtsefter út te spyljen, sprinte nei de goal, kapte foar syn rjochterfoet en tikke yn.
Fuort nei’t wer Andries kans hie op de 3-1 makke ONSTOP63 út de tsjinoanfal 2-2.
Sa bleaun it ek. 4 giele kaarten (elts 2) fan skiedsrjochter Griek die in kertier foar de wedstriid yn Easterein oankaam.
Fierder in aardige en foaral in striidber SDS! Kompliminten jonges, jimme kinne it wol!
Christiaan Plantinga van B1 siet hjoed by de seleksje en foel goed yn.
Mar goed dat hy der by wie, want we misten Remco, Freek, Arjen en Wytse(?!).
Letter grut ferslach (mar bin myn oantekenboekje kwyt…wa hat dat lizzen sjoen yn de Skoalleseize?)
Klaas

SDS B1 – Makkum B1 6-0
Wij hadden vandaag de aftrap tegen Makkum, een tegenstander die wij dit jaar al 1 keer eerder geconfronteerd hadden met een verlies (b1lden. ekerwedstrijd 4 – 3 gewonnen). Maar dit keer begonnen zij ook sterk aan de wedstrijd net zoals wij. Waardoor wij na 5 minuten al snel een lange tijd onder druk kwamen te zitten. Maar doordat de verdediging goed stond er alleen maar een afstandsschot kwam die Thor goed pakte. Na 20 minuten kwamen wij langzaam maar zeker onder de druk van Makkum vandaan en creëerden onze eigen kansen. En na een goede counter kwam een mooie voorzet die Broer Jacob aannam en daarna fraai in de korte hoek schoot. Na 40 minuten ging het fluitje van scheidsrechter Vink en eindigden wij de eerste helft met een 1 – 0 voorsprong. In de tweede helft kwamen er twee wissels Bart Vink voor Jouke Rispens en Christian Plantinga voor Gerrit Kooistra. Wij begonnen de tweede helft goed en kwamen al snel op een 2 – 0 voorsprong dankzij een goal van Stefan. Hierna werd Broer Jacob gewisseld voor Ayanle. Wij bleven druk zetten, vooral via de linkerkant, en hierdoor kwam een corner die werd genomen en per ongeluk door de tegenstander er zelf werd ingetikt. Wij bleven nog steeds druk zetten en dat resulteerde in een slechte pass van de laatste man waardoor Tjeerd de bal kon onderscheppen en hem mooi over de keeper de goal inschoot. Na de deze goal liepen de gemoederen hoog op wat resulteerde in na-schoperij op Christian Plantinga die dat niet pikte en de tegenstander hard op de grond gooide. Dit resulteerde in een gele kaar voor de tegenstander en in een gele kaart voor Christian. Na de wedstrijd had André Vink uitgelegd dat Christian eigenlijk rood had moeten hebben maar omdat hij de tegenstander, 10 minuten voordat dit gebeurde, hoorde zeggen dat hij wel eens iemand ging sliden had hij er geel voor beide mannen van gemaakt. Daarna kwam er weer een voorzet die Ayanle aannam en uit de draai toen goed de goal inschoot. Hierna kwam Makkum weer in scoringspositie maar Thor hield de ballen tegen. En het kon ook niet anders nu Makkum weer in de aanval zat dat wij nog een keer scoorden via een mooie dribbelactie van Christian gaf hij voor en Stefan, die bij de tweede paal stond, kon de bal er gemakkelijk intikken. Wij hebben Makkum in de tweede helft zoek gespeeld nadat zij een goede eerste helft achter de rug hadden.

Eddy Visser

Stormvogels F1 – SDS F1 0-18 

Het was 9 uur de wedstrijd kon beginnen, de eerste helft stond ik op keep, Hendrik maakte gelijk de eerste goal, daarna maakte hij ook de tweede, toen scoorde Wytse, toen Jelmer, toen Wierd en nummer 6 scoorde Wytse, en ook nummer 7 maakte Wytse, onze goalgetter. Toen was het rust en begonnen we aan de tweede helft, ik stond me de eerste helft wat te vervelen, dus Jeska ging de tweede helft op keep die kan dit ook wel erg goed. De tweede helft hebben we nog 11 keer gescoord, ik heb 2 keer gescoord,
Wytse nog 3 keer, Wierd 2 keer, Kees 2 keer, Arnout nog 1 keer en Jelmer nog 1 keer. Volgens mij was het zo maar Sietske onze leider moest zo snel schrijfen dat we het bijna niet meer konden lezen.Ik had Mark vanmorgen op hyves beloofd dat ik op zijn verjaardag het goal leeg zou houden, nou dat is gelukt.
Het was een leuke wedstrijd tegen de ” hurdewienprotterkes ” of net Wytse ??? 
jullie verslaggever Jan Sijtsma