Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
3 november 2006
Utslagen 4-11.
3 november 2006

Hjir eindelijk alle seleksjes foar moarn.

Opfallend by SDS A1 is dat Vitor wer fuotbalje mei wylst hy lêsten in reade kaart krigen hy. Hy is hjir (terjochte) foar frijsprutsen. It sil wierskynlik syn lêste wedstryd foar SDS wêze sjoen hy ôfrûne sneon syn ôfskiedsfeest hâlden hat. Hy sil werom nei Brazilië.

SDS 1(om 14.30 thús tsjin Blauw-Wit ’34):
Jaap, Floris, Tjeerd, Mark, Kees, Tjalling, Jacob-Klaas, Harm, Feite, Johannes, Robert, Erik, Hendrik en Wesley.

SDS 2(thús om 14.30 tsjin Urk 4. 13.30 yn ‘e boks)
:
Marten, Robert, Geert, Dennis, Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Pytrik, Bote, Wesley, Sybren, Stefan, Anne en ien fan de A’s.

SDS 3(om 12.30 út de topper tsjin Makkum 2):
Jappie, Jeroen, Jan, Wichard, Remco, Wouter, Lieuwe, Jentje, Durk, Anco, Auke, Gerlof en Ruurd.
 
SDS 4:
Dit team bestiet jammer genôch net mear, mar hie oars tsjin Tsjom moaten.

SDS 5(om 14.30 út tsjin Blauw-Wit ’34 9):
Jaap, Jelle, Tjeerd, Ids, Bertus, Ype T., Piet, Durk, Eddy, Roel, Jelte, Folkert-Rients en Klaas.

SDS 6(11.30 der wêze om fuort te riden nei Sleat om dêr om 13.00 te fuotbaljen):
Lieuwe, Jehannes, Pieter G., Bas en Bas, Rinse, Jacob-Sjirk, Geert P., Coen, Pieter-Liuwe, Willem, Hampie en Romke.

SDS A1(om 12.45 thús tsjin Bant A1):
Korné, Sybren, Bauke, Douwe, Ids, Ralph, Eeltje, Redmer, Jildert, Vitor, Feiko, Sytse, Ewout (B-junior)en Freek (B-junior).

Wa binne der net(en wêrom):
Dirk-Yde (pine yn ‘e holle)
Henk (hamstring)
Skelte (dik ankel)
Tsjipke (seare poat)
Jeroen B.(lêst mei de knibbel)
Remco Brouwer (lêst fan ‘e …….(sels yn te fullen)
Gerrit T. (winterstop!!(wêrom?klik hjir).
Willem (de ljisk ferrutsen)
Arjan P. (op ‘e nij lêst fan de yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (lêst fan in plysjeknibbel)
Frank (te kuenstmest struien)
Sjoerd van B. (oefenje foar Iepenloftspul 2007)
Syb (te winkeljen)
Jelte (gjin idee)
Sipke (útrêste)
Aant (stikjes skriuwe)
Klaas M. (mei de hinnen op stok)
Ype B. (biljerte yn Lollum)
Stoffel (fûgels en hazzen pleagje)
Jacob P. (buorman helpe karafans yn it fet sette)
Christian (hús yn oarder meitsje)
Hjalmar (down under)
Tiemen (wol alline yn it fjirde)
Trienus (mei de frou yn de lappenmand)
Erwin (wol allinne yn it fjirde)
Jelmer (op oefening yn Dútslân)
Steffen (lêst fan´e knibbel)
Thomas (lêst fan´e kûten)
Paul (te toeterjen)
Andrew (hat kamp op´e pôle)

Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!