Seleksjes sneon 23-3

SDS League: Gussy pakt wykpriis!
21 maart 2013
Ôflast en sa 23-3
22 maart 2013

Dit binne de seleksjes fan sneon

SDS 1 – CVVO 1 
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Jacob-Klaas, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Teun Heeres, Sjoerd de Vries
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra

SDS 2 – Balk 2
13.30 : der wêze

14.30 : fuotbalje
Redmar, Tjeerd, Ayanle, Sjoerd van B., Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Robert, Willem, Henk

SDS 3 – NOK 2
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje
Bauke, Marten, Syb, Remon, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H, Stefan, Mark, Jan, Bote, Ralph

CVVO 6  – SDS 4
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Bram, Jelmer, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Jelle,  Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Doede S, Peter, Tseard, Rudy
Riders: Broer Jacob, Arjan, Jelle, Tseard

SDS 5 – Oudehaske 5
11.15: der wêze
12.00: fuotbalje

Lieuwe Jan, Bertus, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Lieuwe, Hans, Peter, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny, Manolito
, Daan (flagger)