Seleksjes sneon 20-2

Weppers to…… 18-2
17 februari 2016
Weppers freed 19-2
18 februari 2016

SDS 1 – DWP 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Feiko, Grietzen, Bauke, Jacob, Teun,  Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Jaap, Elger, Sjoerd de V, Martijn Hoggerwerf en Habtamu de Hoop
Flagger: Sjoerd van Beem

Oeverzwaluwen 2 – SDS 2
11.00: der wêze
12.30: fuotbalje

Jort, Pieter de V, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Jentsje, Pieter, Stefan, Jurjen L, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Jeroen, Gerrit, Feite, Tjeerd

SDS 3 – Oeverzwaluwen 3
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Ronny
Flagger: Daan

SSS 2  – SDS 4 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Jelmer, Klaas Bouke, Broer Jacob, Rick, Sytse, Jelte, Igor, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort, Peter, Doede