Weppers freed 19-2

Seleksjes sneon 20-2
18 februari 2016
SDS Minileague
19 februari 2016

Efkes Balje
Nei wat Europeeske wedstrydsjes op tiisdei, woansdei en tongersdei is it op freed wer tiid foar it Efkes Baljen. Om 19.30 streekrjocht te sjen efter de sporthal.

Programma
It programma fan sneon sjocht er
sa út. C1, A1, SDS 1 en SDS 3 sille thús foar it fermaak en de punten soargje.

SDS 1 – DWP 1
Moarn om 14.30 oere SDS 1 – DWP 1 yn Easterein. De pupillen fan de wike binne moarn Ate Schaap en Milan van der Weg. Wedstrydstipers binne Dutsen.nl en Marco Bakker Montage. Al mei al de muoite wurdich om moarn efkes yn Easterein te sjen tochten wy sa.


Giet it troch?
Wat soe it dochs moai wêze as der moarn fuotballe wurde kin yn Easterein. Wy binne hjiryn fansels ôfhinkelijk fan it waar. Jim kinne hjir sjen wat Buienradar der fan tinkt.

Binnen
En it KNVB sealtoernooi foar de jeugd stiet noch mar ien sneon op it programma. In oantal jeugdteams fan SDS sille noch los.

Regelmiep
It skeelt wol fine wij: “in regelmiep” bij in team. Want MD1 hat de nijste ynformaasje al wer trochjûn oan ús sadat se aktueel fan start gean kinne mei de foarjierskompetysje.
Sjoch
hjir.

SDS-League ynleverje oan ’t sneon 19.00 oere!
Doch ek mei oan de nije SDS-League en lever je team yn foar sneon 19.00 oere! Klik
hjir om der alles oer te lêzen en it ynskriuwformulier del te heljen. Der lizze ek eksemplaren yn de kantine op de bar by it keukenloket.

Harsens derby (1673)
In oantal jeugdteams fan SDS meie moarn noch ien kear los yn de seal. Geheid dat der sa ’n goal falt!

Letter miskien noch wol mear!