Seleksjes sneon 2-2

Weppers freed 1-2
30 januari 2008
Lyts programma sneon
1 februari 2008

It sil ús benije as it fuotbaljen moarn trochgiet. Foar de wissichheid hawwe de leiders fan SDS 1, 2 en 3 de folgende seleksjes gearstald.

Seleksje SDS 1 foar de thúswedstryd tsjin Trynwâldster Boys. It begjint om 14.30, 13.15 oanwêzich:
Jaap,
Tsjeard, Skelte, Hendrik, Arjan, Sieb, Henk, Erik, Anne, Jakob Klaas, Tsjipke, Harm, Jelmer, Durk en Marten.


Seleksje SDS 2 foar de thúswedstryd tsjin Leeuwarder Zwaluwen. It begjint om 12.00 uur, 10.45 oanwêzich:
Marten Faber, Tjalling Sikma, Jildert Hylkema, Mark Postma, Feite de Haan, Jan Simen Jelsma, Geert Dijkstra, Redmar Strikwerda, Hjalmar de Ruiter, Stefan van Krimpen, Jeroen Brouwer, Dennis Dijkstra, Andrew Feyten en Paul de Boer.

Seleksje SDS 3 foar de útwedstryd tsjin AVC 2. Fersammelje om 13.03 uur.
Kasper H., Anco E., Jeroen W. (aanvoerder), Sjoerd S., Wichard D., Wouter H., Jentsje J., Arjen van P., Remco B., Ralf W., Bauke D., Siebren W., Gerrit F. en Jan S. Opstelling nog niet bekend.
leider Jappie W.

SDS 4 spilet om 13.30 út tsjin Oeverzwaluwen 4:

Jelte, Ronny W, Steffen Bruinsma, Sjoerd van B., Gerlof V, Lieuwe Jan, Rinse, Gearard, Coen, Pieter Lieuwe, Willem, Tiemen en Rudy.

SDS 5 spilet om 14.30 thús tsjin Oudehaske 4.
Jaap, Eddy, Ids, Bertus, Stoffel, Harm-Auke, Tjeerd, Sipke, Piet, Durk, Ype, Marco, Chris.

Nijs? Mail nei info@vv-sds.nl!

Letter mear!