Seleksjes sneon 16-10

Weppers tongersdei 14-10
13 oktober 2010
Weppers freed 15-10
15 oktober 2010

BCV 1     SDS 1
12.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Jildert, Tsjipke, Jelmer, Mark, Harm, Redmer, Wytze, Jacob, Jaap

Blauw Wit 2     SDS 2 
10.30 der wêze
12.00 fuotbalje
Hendrik, Arjan, Grietzen, Andries, Arjen L, Elger, Marten,  Bauke, Jelte P., Gerrit, Jan Simon, Doede, Syb, Anne

SDS 3      sc Franeker 2
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Sjoerd, Eeltje, Willem, Christiaan P, Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Bote, Gerlof V,  Ralph, Ronny, Anco 

SDS 4     de Walde 3    giet net troch
De Walde hat tongerdeitejun ofbelle, sij ha te min spilers


SDS 5    hat ek in frije sneon
Wolvegea is ut de kompetysje gien.

SDS 6       ScStiens 5
13.45 der weze
14.30 fuotbalje
Lieuwe Jan, Bram vB, Ids de B., Jan Bouke, Steffen, Gert Jan, Sytse, Thomas, Jan, Bauke Jan, Johan, Martijn, Bram

Zeerobben Da 1 – SDS Da2

13.15 der weze
14.30 fuotbalje
Anke, Anna Marijke, Antje, Baukje Wytske, Geartsje, Hotske, Joutsen, Margriet, Sietske en Tsjerkje.