Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
13 april 2006
SDS League: SCF(MH) rint noch fierder út!
14 april 2006

SDS 1:
Marten, Tsjeard, Jacob-Klaas, Floris, Feite, Hendrik, Henk, Tsjipke, Skelte, Mark, Robert, Dirk-Yde en Kees

SDS 2:
Jappie, Robert, Sybren, Jan-Simon, Anne, Sjoerd, Pieter, Stefan, Bote, Willem, Gerlof, Ruurd en Jeroen.

SDS 3:
Sjoerd, Wichard, Wouter, Jentsje, Jan, Jeroen W., Jelte, Auke, Anco, , Arnold, Lieuwe en Harm-Auke.

SDS 4:
Jaap, Bertus, Jelle, Klaas, Tjeerd, Trienus, Friso, Sipke, Aant, Piet, Roel, Ype T en Jelte Pieter (mar dy wit it noch net, wurdt noch frege troch omke Ype)

SDS 5:
Geert, Pieter, Rinse, Rudy, Gerlof-Jan, Willem, Bas en Bas, Jehannes, Pieter-Lieuwe en Jacob Sjirk.

SDS A1:
Korné, Pytrik, Malcolm, Sybren, Arjen, Ralph, Erwin, Jildert, Jelmer, Johannes, Vitor, Paul en Ewout.

Wa binne der net en wêrom?
Harm (woe jûns fit mei futsal 1 op stap…)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Dennis (lêst fan ‘e rêch)
Remco Brouwer(oeral lêst)
Gerrit T.(mei frou en bêrn derop út)
Arjan (mei Gearard op stap)
Syb (te snoekbearzenaaisykjen)
Jos (fiskers op ‘e bon slingerje?)
Gerrit H. (sit by de toskedokter)
Durk O. (by de fysio)
Durk de Jong (is hast fysio)
Theo Postma (nei Nijlân-DWP)
Gearard (mei Arjan op stap)
Remco Bervoets (siket reade kaart maat)
Albert-Jan (??) 
Tiemen (biljerte?)
Hjalmar (ek biljerte?)
Frank (melke)
Stoffel (docht de groetnis ut namme fan de kaaksjirurg)
Tsjalling (is 35 wurden)
Feiko (keatskamp)
Geert (keatskamp)
Bauke (keatskamp)
Redmer (keatskamp)
Douwe (hersteld fan ´e sykte fan Pheiffer)
Jehannes (yn Dútslân)
Andrew (mei de freondinne op stap)

Wa binne der mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl.