Seleksjes sneon 15-10

Weppers tongersdei 13-10
13 oktober 2016
Weppers freed 14 – 10
14 oktober 2016

SDS 1 – Bant 1 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob Klaas, Teun, Lourens, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Jelmer, Marco, Pieter, Gert Jan B, Ewout.
Flagger: Jan Bauke Bouma

 Mulier 2 – SDS 2
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Hendrik, Marten, Wietze, Feite, Martijn, Dirk, Pieter, Stefan v K,  Jurjen, Bote, Jort, Tjeerd, Ralph, Jesse.
Flagger: Klaas de Haan

Zeerobben 4 – SDS 3
13.30 der wêze
14.45 fuotbalje
Willem, Luuk, Ids, Harm Auke, Gert Jan, Jan Simon, Henk, Hans, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Jeroen, Ronny, Klaas.

SDS 4 – Hielpen 2 
13.40 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon, Rick D, Arjan, Rick H,  Douwe Doede, Thomas, Ruun, Jorrit,  Tseard, Agante, Allard, Pieter de V.

 SDS  VR1 – QVC VR 1
11.30 der wêze
12.35 fuotbalje
Alize,  Alissa, Amarins, Akke Rixt, Geeske, Gerry Edou, Hester, Jeska, Krinz, Lysanne,  Rajsa, Sanne Rixt, Sieta, Tjitske
Flagger: Bertus Bootsma