Seleksjes -sneon-

Wepperkes -tongersdei-
1 december 2005
Wepperkes -freed-
2 december 2005

SDS 1 – Staphorst 1 (14.30)
Marten, Jacob Klaas, Anne, Floris, Robert, Tsjeard, Mark,  Henk, Skelte, Dirk Yde, Hendrik, Ruurd, Arjan, Feite en Jeroen.

SDS 2 – Olympia 2 (12.15)
Jan Simon, Robert, Frank, Jappie, Sjoerd, Stefan,  Pieter, Bote, Willem, Jeroen, Arjan, Gerlof, Durk de J. en Jelte

Blauw Wit 3 – SDS 3 (14.30)
Sjoerd, Remco, Wichard, Anco, Hampie, Auke, Wouter, Jentsje, Lieuwe, Gearard, Jeroen, Jan S.,Theo en Albert Jan.

SSS 2 – SDS 4 (14.30)
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Sipke, Tjeerd, Trienus, Piet, Douwe, Roel, Ype B. en Ype T.

SDS 5 is frij

Gorredijk A1 – SDS A1 (13.00)
Korné, Malcolm, Andrew, Pytrik, Erwin, Douwe, Sybren, Johannes, Jelmer, Geert, Arjen, Jildert, Ralph en
Redmer (ziek?)

SDS C1-Franeker C2(10.40)
Hast compleet. Allinne Jarco hat in kniesde tean.

Wa binne der net:
Harm (taskôger bij A1)
Remco Brouwer (lêst fan ’t ankel)
Gert-Jan (fermakket him oars yn ’t wykein)
Remco van Dijk (steatslotten sammelje foar Cambuur)
Dennis (komt nei de winterstop wer)
Jos (mei de hiele familie nei de Mc Donalds)
Aant (SDS 1 nei oerwinning skriuwe)
Christiaan (putsje bij hûs)
Jacob P. (fynt it te kâld)
Sybren (gipspoat)
Gerrit T. (hâldt net fan desimber rain))
Durk O. (kwisferlies ferwurkje)
Syb (ferstoppet him foar Sinterklaas)
Feiko (skanseare)
Bauke (blesseare)
Jehannes (hat lêst)
Paul (pine oan ‘e poat)

Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei info@vv-sds.nl!